NAME

Question types


Start with


Question limit

of 134 available terms
(4 exact duplicates found)

Print test

134 True/False questions

 1. å innvilge (-et)to grant

        

 2. tildeling/enallocation

        

 3. å styre (-et)to highlight, to emphasize

        

 4. å forvalte (-et)to administrate

        

 5. å forflytte (-et)to support (financially)

        

 6. urbefolknignen/enborder

        

 7. å slippe til (slapp, sluppet)to get access to (if you are allowed)

        

 8. å skrive under påto take part in

        

 9. menneskerettighetserklaring/enhuman rights declaration

        

 10. besluttning/en
  bestemmelse/en
  to decide (2)

        

 11. makthaver/enunity

        

 12. å støtte (-et)to support (financially)

        

 13. bemerkning/ena lavour union

        

 14. likestillingthe court

        

 15. i utgangspunktinitially, from the outset

        

 16. å tiltale (-te)to notify/to call

        

 17. å gjenreise (-te)to process, to work on

        

 18. rekruttering/ena comment

        

 19. standspunkt/etallocation

        

 20. å tre i kraft (trådte, trådt)to enter into force

        

 21. forhør/etparticipant

        

 22. å imøtekomme (kom, kommet)to impose

        

 23. å tiltre (tiltrådte, tiltrådt)to apply to
  to be in force

        

 24. å utheve (-et)to designate

        

 25. å utlevere (-te)to hand out
  to disclose

        

 26. Har stilt spørsmål vedHave asked the question

        

 27. stønada benefit, bonus, extra (fordel)

        

 28. førespøsel/ena request

        

 29. å knytte bånd tilto read up on

        

 30. å anklageto provide svcs

        

 31. familiegjenforeninga lavour union

        

 32. å motsi (sa, sagt)to counteract

        

 33. å rive seg løs (rev, revet)to liberalize

        

 34. å plikte(-et)to be obligated to

        

 35. å pålegge (la, lagt)to veto

        

 36. å pågripe (grep, grepet)to take part in

        

 37. parlamentarisme/enparlimentarism

        

 38. å delegere (-te)to delegate

        

 39. satsingsoområde/etcitizenship

        

 40. bistand/enaid

        

 41. å beslutte (-et)
  å bestemme (-te)
  to decide (2)

        

 42. bedrift/enborder

        

 43. stemmeberettigeteligible voter

        

 44. å oppheve (-et)to overturn, to repeal

        

 45. tillitsverv/etperson in power

        

 46. kompromissvennlig politikkcompromise friendly politics

        

 47. enerettsole right

        

 48. å bevilge (-et)to expand

        

 49. tillitsvaglt/enelected representative

        

 50. grense/enborder

        

 51. borgerecitizens

        

 52. falskhet/ena falsehood

        

 53. å utarbeide (-et)to process, to work on

        

 54. landsomfattendea business

        

 55. å avsette (satte, satt)/ å sette avto set aside
  to remove from office

        

 56. samhold/etunity

        

 57. motsigelse/encontradiction

        

 58. henholdvisa business

        

 59. grunnholdning/enideological basis, basic attitude

        

 60. tilsyneconomic support

        

 61. omfang/etscope of responsibility

        

 62. kampanje/enprogress (see also: fremskritt)

        

 63. asyl/etasylum

        

 64. aktør/ena judge

        

 65. statsborgerskap/etcitizenship

        

 66. å begå (gikk, gått)to commit (a crime, suicide, ect)

        

 67. u-hjelpdevelopment aid

        

 68. å flastslå/å slå fast (slo, slått)to impose

        

 69. å utvidde (-et)to expand

        

 70. når det gjeldera request

        

 71. framgang/enprogress (see also: fremskritt)

        

 72. i utlandeta benefit, bonus, extra (fordel)

        

 73. å få i oppdragto go public

        

 74. kabinettspørsmål"vote for this/do this or we leave"

        

 75. brudd på lovena request

        

 76. avskjedforced resignation

        

 77. å slippe opp forto run out of

        

 78. sorenskriver/encity court judge in the country

        

 79. å forplikte (-et) segto commit oneself

        

 80. å yte( -et)to provide (services)

        

 81. sivil ulydighetunemployment

        

 82. å bli stilt for rettento be brought to trial

        

 83. å favorisere (-te)to show favoritism

        

 84. å stå overforto provide (services)

        

 85. å være med påto sign off on, to be in agreement

        

 86. å utpeke (-te)to overturn, to repeal

        

 87. å sette seg innto read up on

        

 88. straffrettsliginterrogation

        

 89. å streike (-et)to allocate

        

 90. å liberalisere (-te)to liberalize

        

 91. å fatte om/å omfatteto provide (services)

        

 92. å praktisere(-te)to designate

        

 93. offentlighetpublic/community/society

        

 94. ikke desto mindregender equality

        

 95. arrestordre/enthe court

        

 96. arbeidsledighetenunemployment

        

 97. forvaltning/enideological basis, basic attitude

        

 98. ombut/etombudsman

        

 99. å gå utto serve one's time

        

 100. løsrivelse/ensuccession

        

 101. rettsoppgjør/eta trial

        

 102. grunnlov/en
  konstitusjon/en
  ideological basis, basic attitude

        

 103. å sone (-et)to serve one's time

        

 104. sysselsetting/enallocation

        

 105. sigendea benefit, bonus, extra (fordel)

        

 106. å bryte med (brøt, brutt)to arrest

        

 107. dommer/enparticipant

        

 108. å utstede (-te)to issue

        

 109. å undersøke (-te)to investigate

        

 110. å yte (-et)to provide svcs

        

 111. beskyttelsenprotection

        

 112. et godesole right

        

 113. å motvirke (-et)to administrate

        

 114. fagforening/ena lavour union

        

 115. å bearbeide (-et)to support (financially)

        

 116. skjema/etasylum

        

 117. i og meda benefit, bonus, extra (fordel)

        

 118. intensjon/enan intention

        

 119. å tilkale (-te)to designate

        

 120. den tiltatethe accused

        

 121. domstol/enthe court

        

 122. å dømme(-te)to designate

        

 123. å ta opp en sak med
  å diskutere (-te) en sak
  to liberalize

        

 124. straffbarcriminal

        

 125. å overtale (-te)to persuade

        

 126. å nedlagge veto (la, lagt)to impose

        

 127. tilstrekkeligadequately/adequate

        

 128. kontinuitet/encontinutity

        

 129. lobbyvirksomhet/enlobbying

        

 130. plikt/enombudsman

        

 131. dagsorden/ena falsehood

        

 132. å gjelde (glaldt, gjeldt)to impose

        

 133. å fronte (-et)to spearhead, to font (an issue)

        

 134. hovedoppgjør/etparticipant