NAME

Question types


Start with


Question limit

of 378 available terms

Print test

378 True/False questions

 1. å byggebygger
  bygde
  bygd

  build

        

 2. underskriveunderskriver
  underskrev
  underskrevet

  sign

        

 3. å sminkesminker
  sminket
  sminket

  apply make up

        

 4. å oppsøkeoppsøker
  oppsøkte
  oppsøkt

  look up

        

 5. å brekkebrekker
  brakk
  brukket

  break

        

 6. å voldtaflyter
  fløt
  flytt

  float

        

 7. å svaresvarer
  svarte
  svart

  answer, reply

        

 8. å lyvelyver
  løy
  løyet

  tell a lie

        

 9. å lydelyder
  lød
  lydt

  sound

        

 10. å pyntelytter
  lyttet
  lyttet

  listen

        

 11. å strikkestikker
  stakk
  stukket

  stick

        

 12. å grensekjenner
  kjente
  kjent

  feel

        

 13. å svivrir
  vred
  vridd

  twist

        

 14. å måtte
  måtte
  måttet

  have to

        

 15. å foreneforener
  forente
  forent

  unite

        

 16. å omarbeidebearbeider
  bearbeidet
  bearbeidet

  adapt

        

 17. å hilsehilser
  hilste
  hilst

  greet

        

 18. å dyttedytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push

        

 19. å syklesykler
  syklet
  syklet
  sykle
  cycle

        

 20. å klippeklinger
  klingte
  klingt

  sound

        

 21. å tiggesiger
  seg
  seget

  ooze, seep

        

 22. å hyggehenger
  hang/hengte
  hengt

  hang

        

 23. å knipekniper
  knep
  knepet

  pinch

        

 24. å bjeffebjeffer
  bjeffet
  bjeffet

  bark, yap

        

 25. å luftemøter
  møtte
  møtt

  meet

        

 26. å lakler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe

        

 27. å gåblør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed

        

 28. å fortsettefortsetter
  fortsatte
  fortsatt

  continue

        

 29. å gnigir
  gav
  gitt
  gi
  give

        

 30. å tappetapper
  tappet
  tappet

  tap, draw

        

 31. å avståavstår
  avstod
  avstatt

  cede

        

 32. å slengeslenger
  slengte
  slengt

  throw

        

 33. å strivrir
  vred
  vridd

  twist

        

 34. å sendesynger
  sang
  sunget

  sing

        

 35. å sneglestiger
  steg
  steget

  climb

        

 36. å dusjedusjer
  dusjet
  dusjet

  shower

        

 37. å blandeblander
  blandet
  blandet

  blend, mix

        

 38. å skruskrur
  skrudde
  skrudd
  skru
  screw

        

 39. å pågripepågriper
  pågripet
  pågripet

  arrest

        

 40. å lygeleser
  leste
  lest

  read

        

 41. å stoppesteller
  stelte
  stelt

  manage

        

 42. å sammenliknesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 43. å skjønneskjønner
  skjønte
  skjønt

  understand

        

 44. å flytegyter
  gjøt
  gytt

  spawn

        

 45. å lekeleker
  lekte
  lekt
  lek
  play

        

 46. å sprettepreker
  prekte
  prekt

  preach

        

 47. å pakketakker
  takket
  takket

  thank

        

 48. å biteviker
  vekket
  veket

  yield

        

 49. å rekommandererepresenterer
  representerte
  representert

  represent

        

 50. å unnskyldeskyver
  skøv
  skutt

  push, shove

        

 51. å blåseblåser
  blåste
  blåst

  blow

        

 52. å ropepiper
  pe(i)p
  pepet

  wheeze

        

 53. å merkemerker
  merket
  merket

  mark

        

 54. å nekerekker
  rakk
  rukket

  reach

        

 55. å sysyr
  sydde
  sydd

  sew, make

        

 56. å smilesmiler
  smilte
  smilt

  smile

        

 57. å putteputter
  puttet
  puttet

  put

        

 58. å dradrar
  drog
  dradd/dratt

  go / drag

        

 59. å eseeter
  åt
  ett

  eat greedily

        

 60. å skyteskyller
  skylte
  skylt

  wash

        

 61. å robor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside

        

 62. å finnefinner
  fant
  funnet
  finn
  find

        

 63. å utføreskjærer
  skar
  skåret

  cut

        

 64. å skjelveskjelver
  skalv
  skjelvet

  tremble

        

 65. å ringerenser
  renset
  renset

  clean

        

 66. å bløblør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed

        

 67. å sparkesvarer
  svarte
  svart

  answer, reply

        

 68. å plomberetør
  torde
  tort

  dare

        

 69. å hostehoster
  hostet
  hostet

  cough

        

 70. å trivetriver
  treiv
  trevet

  catch up, grab

        

 71. å sigesiger
  seg
  seget

  ooze, seep

        

 72. å varmemerker
  merket
  merket

  mark

        

 73. å parkerelukter
  luktet
  luktet

  smell

        

 74. å møtesmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 75. å ståstår
  stod
  stått
  stå
  stand

        

 76. å trivestriv(e)s
  trivdes
  triv(e)s

  thrive, happy

        

 77. å heteheter
  het
  hett

  name

        

 78. å utarbeideutarbeider
  utarbeidet
  utarbeidet

  prepare, work out

        

 79. å tapetapper
  tappet
  tappet

  tap, draw

        

 80. å fiskefisker
  fisket
  fisket

  fish

        

 81. å kontakterekontrollerer
  kontrollerte
  kontrollert

  control

        

 82. å hoppehopper
  hoppet
  hoppet

  jump

        

 83. å veieeier
  eide
  eid

  possess

        

 84. å eieeier
  eide
  eid

  possess

        

 85. å klyveklyver
  kløv
  kløvet

  climb

        

 86. å drivehiver
  hev
  hevet

  heave

        

 87. å klingeklinger
  klingte
  klingt

  sound

        

 88. å spanderespanderer
  spanderte
  spandert
  spander
  spend

        

 89. å forsvinnegriner
  grein
  grint

  fret

        

 90. å kunnekan
  kunne
  kunnet

  could

        

 91. å demokratisererepeterer
  repeterte
  repetert

  repeat, revise

        

 92. å giddebinder
  bandt
  bundet

  bind

        

 93. å reparerekopierer
  kopierte
  kopiert

  copy

        

 94. å flyflyr
  fløy
  fløyet

  fly

        

 95. å fossesover
  sov
  sovet

  sleep

        

 96. å drømmedrømmer
  drømte
  drømt

  dream

        

 97. å smittesmitter
  smittet
  smittet

  infect

        

 98. å slåssløser
  løste
  løst
  løs
  loosen

        

 99. å springebringer
  brakte
  brakt

  bring

        

 100. å henteventer
  ventet
  ventet
  vent
  wait

        

 101. å beeier
  eide
  eid

  possess

        

 102. å gravegraver
  grov
  gravd

  dig

        

 103. å grinegriner
  grein
  grint

  fret

        

 104. å handlebinder
  bandt
  bundet

  bind

        

 105. å skyveskyver
  skøv
  skutt

  push, shove

        

 106. å leieleier
  leide
  leid

  hire

        

 107. å stellestiller
  stilte
  stilt

  put, place

        

 108. å brennebrenner
  brente
  brent

  burn

        

 109. å trotør
  torde
  tort

  dare

        

 110. å tvingetvinger
  tvang
  tvunget

  force, compel

        

 111. å grue segtrener
  trente
  trent

  train, work out

        

 112. å klareklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 113. å rekkenekter
  nektet
  nektet

  deny

        

 114. å snyteskyter
  skjøt
  skutt

  shoot

        

 115. å viseviser
  viste
  vist

  indicate, point out

        

 116. å jobbejobber
  jobbet
  jobbet

  work

        

 117. å venteventer
  ventet
  ventet
  vent
  wait

        

 118. å vekkevinker
  vinket
  vinket

  wave

        

 119. å skrivedriver
  drev
  drevet

  drive, operate

        

 120. å pleiepleier
  pleide
  pleid

  look after

        

 121. å tennefinner
  fant
  funnet
  finn
  find

        

 122. å glignir
  gned
  gnidd

  rub

        

 123. å barberebarberer
  barberte
  barbert

  shave

        

 124. å bytteputter
  puttet
  puttet

  put

        

 125. å skulleskal
  skulle
  skullet

  shall, have to

        

 126. å pekepeker
  pekte
  pekt

  point

        

 127. å frysefryser
  frøs
  frosset

  freeze

        

 128. å stigesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 129. å rivegriper
  grep
  grepet

  grip

        

 130. å liggeligger

  ligget

  lie

        

 131. å beskrivebeskriver
  beskrev
  beskrevet
  beskriv
  describe

        

 132. å kvelehjelper
  hjalp
  hjulpet
  hjelp
  help

        

 133. å servereserverer
  serverte
  servert

  serve

        

 134. å pussespiser
  spiste
  spist

  eat

        

 135. å stjelestjeler
  stjal
  stjålet

  steal

        

 136. å leggelegger
  la
  lagt

  lay

        

 137. å hindrehindrer
  hindret
  hindret

  prevent

        

 138. å syngehenger
  hang/hengte
  hengt

  hang

        

 139. å voksefosser
  fosset
  fosset

  gush

        

 140. å kalkulerekorrigerer
  korrigerte
  korrigert

  correct

        

 141. å mistebiter
  betalte
  bit

  bite

        

 142. å lyttesitter
  satt
  sittet

  sit

        

 143. å søkesøker
  søkte
  søkt

  apply, seek

        

 144. å svømmehører
  hørte
  hørt
  hør
  hear

        

 145. å prekepreker
  prekte
  prekt

  preach

        

 146. å rydderydder
  ryddet
  ryddet

  tidy

        

 147. å hjelpehjelper
  hjalp
  hjulpet
  hjelp
  help

        

 148. å skrideskrider
  skred
  skredet

  proceed

        

 149. å masesmaker
  smaket
  smaket
  smak
  taste

        

 150. å studerestuderer
  studerte
  studert

  study

        

 151. å høreøker
  økte
  økt

  increase

        

 152. å spikrespikrer
  spikret
  spikret
  spikre
  nail

        

 153. å drikkebrekker
  brakk
  brukket

  break

        

 154. å passepasser
  passet
  passet

  fit

        

 155. å overskriveskriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write

        

 156. å evangelisereevangeliserer
  evangeliserte
  evangelisert

  evangelize

        

 157. å huskehopper
  hoppet
  hoppet

  jump

        

 158. å trengetrenger
  trengte
  trengt

  need

        

 159. å skylleskyller
  skylte
  skylt

  wash

        

 160. å reiseleser
  leste
  lest

  read

        

 161. å adlydefryser
  frøs
  frosset

  freeze

        

 162. å kokevokser
  vokste
  vokst

  grow, increase

        

 163. å forlateforlater
  forlot
  forlatt

  forgive

        

 164. å fotograferefotograferer
  fotograferte
  fotografert

  photograph

        

 165. å bærebærer
  bar
  båret

  bear, endure

        

 166. å spinnespinner
  spant
  spunnet

  spin

        

 167. å behandleventer
  ventet
  ventet
  vent
  wait

        

 168. å startestarter
  startet
  startet

  start

        

 169. å foretavoldtar
  voldtok
  voldtatt

  rape

        

 170. å klekler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe

        

 171. å fleipesliter
  slet
  slitt

  toil

        

 172. å holdehoster
  hostet
  hostet

  cough

        

 173. å sparesnyter
  snøt
  snytt

  cheat

        

 174. å krypekryper
  krøp
  krøpet

  creep

        

 175. å lagelager
  laget
  laget

  prepare

        

 176. å selgeselger
  solgte
  solgt

  sell

        

 177. å overdriveoverdriver
  overdrev
  overdrevet

  exaggerate

        

 178. å settesetter
  satte
  satt
  sett
  set

        

 179. å kontrollerekontrollerer
  kontrollerte
  kontrollert

  control

        

 180. å lærelærer
  lærte
  lært

  teach, learn

        

 181. å giflyr
  fløy
  fløyet

  fly

        

 182. å bestillebestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order

        

 183. å kostekoster
  kostet
  kostet

  cost

        

 184. å pipehiver
  hev
  hevet

  heave

        

 185. å nysenyser
  nøs
  nyst

  sneeze

        

 186. å prøveråder
  rådet
  rådet

  recommend

        

 187. å forståslår
  slo
  slått

  hit

        

 188. å høstehøster
  høstet
  høstet

  harvest

        

 189. å hahar
  hadde
  hatt
  ha
  have

        

 190. å slutteputter
  puttet
  puttet

  put

        

 191. å hivehiver
  hev
  hevet

  heave

        

 192. å gjøreskjærer
  skar
  skåret

  cut

        

 193. å hvilehviler
  hvilte
  hvilt

  rest

        

 194. å overtaleovertaler
  overtalte
  overtalt

  persuade

        

 195. å stikkesteker
  stekte
  stekt

  roast, fry, bake

        

 196. å foreslåforeslår
  foreslo
  foreslått

  suggest

        

 197. å røreløper
  løp
  løpt

  run

        

 198. å dansebanker
  banket
  banket

  beat, hit

        

 199. å takketakker
  takket
  takket

  thank

        

 200. å håperører
  rørte
  rørt
  rør
  stir

        

 201. å leveresverger
  sverget
  sverget

  swear

        

 202. å treffepreker
  prekte
  prekt

  preach

        

 203. å korrigerekorrigerer
  korrigerte
  korrigert

  correct

        

 204. å brukebanker
  banket
  banket

  beat, hit

        

 205. å lånehåper
  håpet
  håpet

  hope

        

 206. å låselåser
  låste
  låst

  lock

        

 207. å verneverner
  vernet
  vernet

  preserve, defend

        

 208. å ønskeønsker
  ønsket
  ønsket

  wish

        

 209. å vinnevinner
  vant
  vunnet

  win

        

 210. å synessynker
  sank
  sunket

  sink

        

 211. å bybor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside

        

 212. å risier
  sa
  sagt

  say

        

 213. å samarbeidesamarbeider
  samarbeidet
  samarbeidet

  work together

        

 214. å levelever
  levde
  levd

  live, be alive

        

 215. å gyvelyver
  løy
  løyet

  tell a lie

        

 216. å diskuterediskuterer
  diskuterte
  diskutert

  discuss

        

 217. å skyndesynger
  sang
  sunget

  sing

        

 218. å fødeføder
  fødte
  født

  bear, give birth to

        

 219. å tenketakker
  takket
  takket

  thank

        

 220. å svergesvarer
  svarte
  svart

  answer, reply

        

 221. å vitevet
  visste
  visst

  know

        

 222. å besøkeøker
  økte
  økt

  increase

        

 223. å repetererepeterer
  repeterte
  repetert

  repeat, revise

        

 224. å velgevelger
  valgte
  valgt

  select

        

 225. å bestemmestevner
  stevnet
  stevnet

  summon

        

 226. å snøsniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 227. å skifteskriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write

        

 228. å stemmestemmer
  stemte
  stemt

  vote, agree

        

 229. å stillesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 230. å betalebetaler
  betalte
  betalt

  pay

        

 231. å sittesitter
  satt
  sittet

  sit

        

 232. å kopierepreker
  prekte
  prekt

  preach

        

 233. å hendehenger
  hang/hengte
  hengt

  hang

        

 234. å nytenyter
  nøt
  nytt

        

 235. å eteheter
  het
  hett

  name

        

 236. å råderegner
  regnet
  renget

  rain

        

 237. å gjettegjetter
  gjettet
  gjettet

  guess

        

 238. å burdebør
  burde
  burdet

  ought to

        

 239. å vaskevasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash

        

 240. å representererepresenterer
  representerte
  representert

  represent

        

 241. å kjøpetaper
  tapte
  tapt

  lose

        

 242. å giftesitter
  satt
  sittet

  sit

        

 243. å badebader
  badet
  badet
  bad
  bath

        

 244. å spisesliter
  slet
  slitt

  toil

        

 245. å føneføner
  fønte
  fønt

  blow dry

        

 246. å snakkesnakker
  snakket
  snakket
  snakk
  speak, talk

        

 247. å brytebrister
  brast
  bristet

  burst

        

 248. å vinkeviker
  vekket
  veket

  yield

        

 249. å tjenetjener
  tjente
  tjent

  earn

        

 250. å slippeslutter
  sluttet
  sluttet

  end, close

        

 251. å strekkesprekker
  sprakk
  sprukket

  crack, burst

        

 252. å ansetteansetter
  ansatte
  ansatt

  employ

        

 253. å stekesteller
  stelte
  stelt

  manage

        

 254. å ruskerusker
  rusket
  rusket

  pull

        

 255. å hoggehogger
  hogg
  hogd

  cut, chop

        

 256. å forklareforklarer
  forklarte
  forklart

  explain

        

 257. å smøresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 258. å løfteløfter
  løftet
  løftet

  lift

        

 259. å rettesetter
  satte
  satt
  sett
  set

        

 260. å likesviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive

        

 261. å sprekkerekker
  rakk
  rukket

  reach

        

 262. å bearbeidereiser
  reiste
  reist

  travel

        

 263. å snikesviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive

        

 264. å kastekaster
  kastet
  kastet

  cast

        

 265. å skvettespretter
  spratt
  sprettet

  bounce

        

 266. å beståbestår
  besto(d)
  bestått

  pass (as in exam)

        

 267. å feirehender
  hendte
  hendt

  occur

        

 268. å hengehogger
  hogg
  hogd

  cut, chop

        

 269. å kommekoker
  kokte
  kokt
  kok
  cook

        

 270. å glede seggleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward

        

 271. å sisier
  sa
  sagt

  say

        

 272. å synkesynker
  sank
  sunket

  sink

        

 273. å bankebanker
  banket
  banket

  beat, hit

        

 274. å rykeliker
  likte
  likt

  like

        

 275. å plystreplystrer
  plystret
  plystret

  whistle

        

 276. å arbeidesamarbeider
  samarbeidet
  samarbeidet

  work together

        

 277. å trenetrener
  trente
  trent

  train, work out

        

 278. å dyrkedrikker
  drakk
  drukket
  drikk
  drink

        

 279. å gjeldegjelder
  gjaldt
  gjeldt

  to be worth

        

 280. å bedøvebedøver
  bedøvet
  bedøvet

  drug

        

 281. å skrytesnyter
  snøt
  snytt

  cheat

        

 282. å beslåbeslår
  beslo
  beslått

  mount

        

 283. å kjørekjører
  kjørte
  kjørt
  kjør
  drive

        

 284. å stevnestevner
  stevnet
  stevnet

  summon

        

 285. å bristegriller
  grillet
  grillet

  grill

        

 286. å regnelegger
  la
  lagt

  lay

        

 287. å telledeler
  delte
  delt

  divide

        

 288. å bringeklinger
  klingte
  klingt

  sound

        

 289. å brybryr
  brydde
  brydd

  bother

        

 290. å savnesykler
  syklet
  syklet
  sykle
  cycle

        

 291. å forkjøle seggleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward

        

 292. å tretrer
  trådte
  trådt

  tread, step

        

 293. å tilbytilbyr
  tilbød
  tilbudt

  offer

        

 294. å gratulererører
  rørte
  rørt
  rør
  stir

        

 295. å fåfår
  fikk
  fått

  get

        

 296. å strykestryker
  strøk
  strøket

  stroke

        

 297. å klypeklapper
  klappet
  klappet

  clap

        

 298. å skjeskyter
  skjøt
  skutt

  shoot

        

 299. å knytenyter
  nøt
  nytt

        

 300. å smelleskyller
  skylte
  skylt

  wash

        

 301. å gnagegnager
  gnog
  gnaget

  gnaw

        

 302. å undersøkeundersøker
  undersøkte
  undersøkt

  examine

        

 303. å skjærekjører
  kjørte
  kjørt
  kjør
  drive

        

 304. å avslåavslår
  avslo
  avslått

  repulse

        

 305. å rydde avkryper
  krøp
  krøpet

  creep

        

 306. å luktelukter
  luktet
  luktet

  smell

        

 307. å overtasverger
  sverget
  sverget

  swear

        

 308. å begynnebegynner
  begynte
  begynt

  begin

        

 309. å fortelleforteller
  fortalte
  fortalt

  tell

        

 310. å fyllefyller
  fylte
  fylt

  fill

        

 311. å leler
  lot
  ledd
  le
  laugh

        

 312. å flykteflykter
  flyktet
  flyktet

  flee

        

 313. å spillespiller
  spilte
  spilt

  play

        

 314. å rensehenger
  hang/hengte
  hengt

  hang

        

 315. å gregrer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

        

 316. å anbefaletreffer
  traff
  truffet

  meet

        

 317. å overnatteforlater
  forlot
  forlatt

  forgive

        

 318. å letegyter
  gjøt
  gytt

  spawn

        

 319. å vikeliker
  likte
  likt

  like

        

 320. å tabetyr
  betydde
  betydd

  mean, signify

        

 321. å følgefølger
  fulgte
  fulgt
  følg
  follow

        

 322. å sovesover
  sov
  sovet

  sleep

        

 323. å sagegaler
  gol
  galt

  crow

        

 324. å økesøker
  søkte
  søkt

  apply, seek

        

 325. å vritrer
  trådte
  trådt

  tread, step

        

 326. å kjennekjenner
  kjente
  kjent

  feel

        

 327. å kose segkoser seg
  koste seg
  kost seg

  enjoy yourself

        

 328. å løpemøter
  møtte
  møtt

  meet

        

 329. å lideeier
  eide
  eid

  possess

        

 330. å knekkebrekker
  brakk
  brukket

  break

        

 331. å betybryr
  brydde
  brydd

  bother

        

 332. å greievrir
  vred
  vridd

  twist

        

 333. å galegraver
  grov
  gravd

  dig

        

 334. å gapegaper
  gapte
  gapt

  gape

        

 335. å gysegyser
  gjøs
  gyst

  shudder

        

 336. å seser

  sett
  se
  see, look

        

 337. å tørketakker
  takket
  takket

  thank

        

 338. å invitereinviterer
  inviterte
  invitert

  invite

        

 339. å leseleser
  leste
  lest

  read

        

 340. å bedøveføder
  fødte
  født

  bear, give birth to

        

 341. å gripegrer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

        

 342. å smakemaser
  maste
  mast
  mas
  bother

        

 343. å våknevåkner
  våknet
  våknet

  wake, awaken

        

 344. å svingevet
  visste
  visst

  know

        

 345. å bindefinner
  fant
  funnet
  finn
  find

        

 346. å sliteslipper
  slapp
  sluppet

  drop

        

 347. å deledeler
  delte
  delt

  divide

        

 348. å nektepeker
  pekte
  pekt

  point

        

 349. å gjentagjentar
  gjentok
  gjentatt

  repeat

        

 350. å torelover
  lovet
  lovet

  promise

        

 351. å gråtegraver
  grov
  gravd

  dig

        

 352. å røykesøker
  søkte
  søkt

  apply, seek

        

 353. å beitebeiter
  beitet
  beitet

  graze

        

 354. å gytegyter
  gjøt
  gytt

  spawn

        

 355. å værevelger
  valgte
  valgt

  select

        

 356. å glemmegjelder
  gjaldt
  gjeldt

  to be worth

        

 357. å svikesøker
  søkte
  søkt

  apply, seek

        

 358. å bedrabedrar
  bedro
  bedratt

  cheat

        

 359. å lovetør
  torde
  tort

  dare

        

 360. å fornyesovner
  sovnet
  sovnet

  fall asleep

        

 361. flytteflyter
  fløt
  flytt

  float

        

 362. å sovnekan
  kunne
  kunnet

  could

        

 363. å utslåutslår
  utslo
  utslått

  hanging down, down

        

 364. å minkeminker
  minket
  minket

  decrease

        

 365. å villeteller
  talte
  talt

  count

        

 366. å tortureretorturerer
  torturerte
  torturert

  torture

        

 367. å føle segfleiper
  fleipte
  fleipt

  joke

        

 368. å grillevil
  ville
  villet

  want to, will

        

 369. å bliblir
  ble
  blitt
  bli
  be

        

 370. å siktespikrer
  spikret
  spikret
  spikre
  nail

        

 371. å øvemøter
  møtte
  møtt

  meet

        

 372. å klappeklapper
  klappet
  klappet

  clap

        

 373. å slåslår
  slo
  slått

  hit

        

 374. å bolar
  lot
  latt

  let, allow

        

 375. å spørresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 376. å løsefryser
  frøs
  frosset

  freeze

        

 377. å målemåler
  målte
  målt

  measure

        

 378. å fallefaller
  falt
  falt

  fall