norwegian verbs

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • å adlyde

  adlyder
  adlød
  adlydt

  obey

  å anbefale

  anbefaler
  anbefalte
  anbefalt

  recommend

  å ansette

  ansetter
  ansatte
  ansatt

  employ

  å arbeide

  arbeider
  arbeidet
  arbeidet
  arbeid
  work

  å avslå

  avslår
  avslo
  avslått

  repulse

  å avstå

  avstår
  avstod
  avstatt

  cede

  å bade

  bader
  badet
  badet
  bad
  bath

  å banke

  banker
  banket
  banket

  beat, hit

  å barbere

  barberer
  barberte
  barbert

  shave

  å be

  ber
  ba(d)
  bedt
  be
  ask

  å bearbeide

  bearbeider
  bearbeidet
  bearbeidet

  adapt

  å bedra

  bedrar
  bedro
  bedratt

  cheat

  å bedøve

  bedøver
  bedøvet
  bedøvet

  drug

  å bedøve

  bedøver
  bedøvde
  bedøvd

  anaesthetise

  å begynne

  begynner
  begynte
  begynt

  begin

  å behandle

  behandler
  behandlet
  behandlet

  handle

  å beite

  beiter
  beitet
  beitet

  graze

  å beskrive

  beskriver
  beskrev
  beskrevet
  beskriv
  describe

  å bestemme

  bestemmer
  bestemte
  bestemt

  decide

  å beslå

  beslår
  beslo
  beslått

  mount

  å bestille

  bestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order

  å bestå

  består
  besto(d)
  bestått

  pass (as in exam)

  å besøke

  besøker
  besøkte
  besøkt

  visit

  å betale

  betaler
  betalte
  betalt

  pay

  å bety

  betyr
  betydde
  betydd

  mean, signify

  å binde

  binder
  bandt
  bundet

  bind

  å bite

  biter
  betalte
  bit

  bite

  å bjeffe

  bjeffer
  bjeffet
  bjeffet

  bark, yap

  å blande

  blander
  blandet
  blandet

  blend, mix

  å bli

  blir
  ble
  blitt
  bli
  be

  å blø

  blør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed

  å blåse

  blåser
  blåste
  blåst

  blow

  å bo

  bor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside

  å brekke

  brekker
  brakk
  brukket

  break

  å brenne

  brenner
  brente
  brent

  burn

  å bringe

  bringer
  brakte
  brakt

  bring

  å briste

  brister
  brast
  bristet

  burst

  å bruke

  bruker
  brukte
  brukt
  bruk
  use

  å bry

  bryr
  brydde
  brydd

  bother

  å bryte

  bryter
  brøt
  brutt

  violate, break

  å burde

  bør
  burde
  burdet

  ought to

  å by

  byr
  bød
  budt

  offer, bid

  å bygge

  bygger
  bygde
  bygd

  build

  å bytte

  bytter
  byttet
  byttet

  change, exchange

  å bære

  bærer
  bar
  båret

  bear, endure

  å danse

  danser
  danset
  danset
  dans
  dance

  å dele

  deler
  delte
  delt

  divide

  å demokratisere

  demokratiserer
  demokratiserte
  demokratisert

  democratize

  å diskutere

  diskuterer
  diskuterte
  diskutert

  discuss

  å dra

  drar
  drog
  dradd/dratt

  go / drag

  å drikke

  drikker
  drakk
  drukket
  drikk
  drink

  å drive

  driver
  drev
  drevet

  drive, operate

  å drømme

  drømmer
  drømte
  drømt

  dream

  å dusje

  dusjer
  dusjet
  dusjet

  shower

  å dyrke

  dyrker
  dyrket
  dyrket

  cultivate

  å dytte

  dytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push

  å eie

  eier
  eide
  eid

  possess

  å ese

  eser
  este
  est

  rise

  å ete

  eter
  åt
  ett

  eat greedily

  å evangelisere

  evangeliserer
  evangeliserte
  evangelisert

  evangelize

  å falle

  faller
  falt
  falt

  fall

  å feire

  feirer
  feiret
  feiret

  celebrate

  å finne

  finner
  fant
  funnet
  finn
  find

  å fiske

  fisker
  fisket
  fisket

  fish

  å fleipe

  fleiper
  fleipte
  fleipt

  joke

  å fly

  flyr
  fløy
  fløyet

  fly

  å flykte

  flykter
  flyktet
  flyktet

  flee

  å flyte

  flyter
  fløt
  flytt

  float

  flytte

  flytter
  flyttet
  flyttet

  move

  å forene

  forener
  forente
  forent

  unite

  å foreslå

  foreslår
  foreslo
  foreslått

  suggest

  å foreta

  foretar
  foretok
  foretatt

  undertake

  å forkjøle seg

  forkjøler seg
  forkjølet seg
  forkjølt seg

  catch a cold

  å forklare

  forklarer
  forklarte
  forklart

  explain

  å forlate

  forlater
  forlot
  forlatt

  forgive

  å fornye

  fornyer
  fornyet
  fornyet

  renew

  å forstå

  forstår
  forstod
  forstått

  understand

  å forsvinne

  forsvinner
  forsvant
  forsvunnet

  disappear

  å fortelle

  forteller
  fortalte
  fortalt

  tell

  å fortsette

  fortsetter
  fortsatte
  fortsatt

  continue

  å fosse

  fosser
  fosset
  fosset

  gush

  å fotografere

  fotograferer
  fotograferte
  fotografert

  photograph

  å fryse

  fryser
  frøs
  frosset

  freeze

  å fylle

  fyller
  fylte
  fylt

  fill

  å føde

  føder
  fødte
  født

  bear, give birth to

  å føle seg

  føler seg
  følte seg
  følt seg

  be, feel

  å følge

  følger
  fulgte
  fulgt
  følg
  follow

  å føne

  føner
  fønte
  fønt

  blow dry

  å få

  får
  fikk
  fått

  get

  å gale

  galer
  gol
  galt

  crow

  å gape

  gaper
  gapte
  gapt

  gape

  å gi

  gir
  gav
  gitt
  gi
  give

  å gidde

  gidder
  gadd
  giddet

  take the trouble

  å gifte

  gifter
  giftet
  giftet

  marry

  å gjelde

  gjelder
  gjaldt
  gjeldt

  to be worth

  å gjenta

  gjentar
  gjentok
  gjentatt

  repeat

  å gjette

  gjetter
  gjettet
  gjettet

  guess

  å gjøre

  gjør
  gjorde
  gjort
  gjør
  do

  å glede seg

  gleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward

  å glemme

  glemmer
  glemte
  glemt
  glem
  forget

  å gli

  glir
  glei/gled
  glidd

  slide, glide

  å gnage

  gnager
  gnog
  gnaget

  gnaw

  å gni

  gnir
  gned
  gnidd

  rub

  å gratulere

  gratulerer
  gratulerte
  gratulert

  congratulate

  å grave

  graver
  grov
  gravd

  dig

  å gre

  grer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

  å greie

  greier
  greide
  greid

  manage, cope with

  å grense

  grenser
  grenset
  grenset

  border

  å grille

  griller
  grillet
  grillet

  grill

  å grine

  griner
  grein
  grint

  fret

  å gripe

  griper
  grep
  grepet

  grip

  å grue seg

  gruer seg
  grudde seg
  gruet

  dread

  å gråte

  gråter
  gråt
  grått

  cry

  å gyse

  gyser
  gjøs
  gyst

  shudder

  å gyte

  gyter
  gjøt
  gytt

  spawn

  å gyve

  gyver
  gjøv
  gjøvet

  fly

  å gå

  går
  gikk
  gått

  go, walk

  å ha

  har
  hadde
  hatt
  ha
  have

  å handle

  handler
  handlet
  handlet

  deal, act

  å hende

  hender
  hendte
  hendt

  occur

  å henge

  henger
  hang/hengte
  hengt

  hang

  å hente

  henter
  hentet
  hentet
  hent
  get

  å hete

  heter
  het
  hett

  name

  å hilse

  hilser
  hilste
  hilst

  greet

  å hindre

  hindrer
  hindret
  hindret

  prevent

  å hive

  hiver
  hev
  hevet

  heave

  å hjelpe

  hjelper
  hjalp
  hjulpet
  hjelp
  help

  å holde

  holder
  holdt
  holdt

  hold

  å hogge

  hogger
  hogg
  hogd

  cut, chop

  å hoppe

  hopper
  hoppet
  hoppet

  jump

  å hoste

  hoster
  hostet
  hostet

  cough

  å huske

  husker
  husket
  husket

  remember

  å hvile

  hviler
  hvilte
  hvilt

  rest

  å hygge

  hygger
  hygget
  hygget

  comfort

  å høre

  hører
  hørte
  hørt
  hør
  hear

  å høste

  høster
  høstet
  høstet

  harvest

  å håpe

  håper
  håpet
  håpet

  hope

  å invitere

  inviterer
  inviterte
  invitert

  invite

  å jobbe

  jobber
  jobbet
  jobbet

  work

  å kalkulere

  kalkulerer
  kalkulerte
  kalkulert

  calculate

  å kaste

  kaster
  kastet
  kastet

  cast

  å kjenne

  kjenner
  kjente
  kjent

  feel

  å kjøpe

  kjøper
  kjøpte
  kjøpt
  kjøp
  buy

  å kjøre

  kjører
  kjørte
  kjørt
  kjør
  drive

  å klappe

  klapper
  klappet
  klappet

  clap

  å klare

  klarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

  å kle

  kler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe

  å klinge

  klinger
  klingte
  klingt

  sound

  å klippe

  klipper
  klipte
  klipt
  klipp
  cut, clip

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature