NAME

Question types


Start with


Question limit

of 21 available terms

Print test

21 Matching questions

 1. horn; antler
 2. cage
 3. duck
 4. venom
 5. camel
 6. fang
 7. wildcat
 8. fox cub
 9. zoo
 10. prey
 11. calf
 12. amphibian
 13. puma
 14. rodent
 15. bull; ox
 16. mammal
 17. hump
 18. characteristic
 19. hoof
 20. wolf
 21. puppy (dog)
 1. a gave nár
 2. b dowzist
 3. c gorg
 4. d jávánde
 5. e gusale
 6. f šotor
 7. g záhr
 8. h khosusiyyát
 9. i šire kuhi
 10. j kuhane
 11. k ordák
 12. l gorbeye váhši
 13. m dándane niš
 14. n šakh
 15. o baqe váhš
 16. p pestandar
 17. q báce rubah
 18. r som
 19. s tule ság
 20. t to'me
 21. u qáfás