NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

92 Matching questions

 1. about
 2. would
 3. his
 4. she
 5. time
 6. them
 7. this
 8. very
 9. find
 10. of
 11. only
 12. then
 13. little
 14. a
 15. the
 16. be
 17. or
 18. it
 19. which
 20. like
 21. that
 22. may
 23. its
 24. could
 25. as
 26. they
 27. but
 28. to
 29. he
 30. these
 31. two
 32. into
 33. I
 34. do
 35. been
 36. use
 37. her
 38. after
 39. there
 40. my
 41. by
 42. are
 43. him
 44. no
 45. one
 46. see
 47. have
 48. what
 49. who
 50. water
 51. down
 52. said
 53. people
 54. at
 55. were
 56. know
 57. more
 58. out
 59. with
 60. made
 61. not
 62. from
 63. now
 64. so
 65. had
 66. than
 67. all
 68. called
 69. we
 70. their
 71. long
 72. you
 73. make
 74. many
 75. an
 76. when
 77. if
 78. words
 79. can
 80. some
 81. how
 82. did
 83. where
 84. for
 85. and
 86. just
 87. other
 88. first
 89. each
 90. most
 91. way
 92. will
 1. a apane
 2. b Koi ni
 3. c Usa de
 4. d Tarīkā hai
 5. e Kītā gi'ā hai
 6. f ella, su, la
 7. g ika
 8. h Ho
 9. i di
 10. j Varataṇa
 11. k Nē kītā
 12. l Nu ika
 13. m Mērē
 14. n Te
 15. o
 16. p Jithē ki
 17. q Ki
 18. r
  hora
 19. s Lsa
 20. t Sanu
 21. u Bahuta hī
 22. v Vadha
 23. w Śabada
 24. x bahara
 25. y Vica
 26. z Pāṇī dī
 27. aa Sabha
 28. ab él, lo, le
 29. ac Nē kihā ki
 30. ad como
 31. ae Taka
 32. af ellos, ellas, les, los, las
 33. ag Jadom
 34. ah hara ika
 35. ai hora
 36. aj Hōra
 37. ak Hō sakadā sī
 38. al Lōka
 39. am Hai
 40. an Sare
 41. ao fi
 42. ap Isa dē
 43. aq Hana
 44. ar
  Usa ne
 45. as La i
 46. at Isa nu
 47. au Nala
 48. av Hai Jo ki
 49. aw Labē
 50. ax Uthe
 51. ay The
 52. az jisa nu
 53. ba Ate
 54. bb Si
 55. bc Thalē
 56. bd De tayra te
 57. be Kahidē hana
 58. bf Para
 59. bg ver
 60. bh Bahuta sārē
 61. bi Usē hī
 62. bj Dē bā'ada
 63. bk Kītī
 64. bl Patā
 65. bm iha
 66. bn kivem
 67. bo Huṇa
 68. bp bara
 69. bq Wree
 70. br Ja
 71. bs Main
 72. bt Bahuta ghaṭa
 73. bu Ke
 74. bv Kō'ī vī
 75. bw Nu
 76. bx kara sakade ho
 77. by usa nu
 78. bz nu
 79. ca ki
 80. cb karega
 81. cc Kara
 82. cd Huṇē hī
 83. ce Dā patā
 84. cf Tuhanu
 85. cg Cāhudā
 86. ch Pahilī
 87. ci Ika
 88. cj Isa la'ī
 89. ck dos
 90. cl Sirapha
 91. cm Hō sakadā hai
 92. cn Uha