NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Print test

35 Matching questions

 1. Gift
 2. Do you speak english?
 3. To eat
 4. you
 5. Very
 6. Coffee
 7. I
 8. Am
 9. What is your name?
 10. I want (fem)
 11. How are you? (informal)
 12. My name is...
 13. Tea
 14. Thanks
 15. Excuse me
 16. No
 17. when
 18. Not much
 19. How are you? (formal)
 20. I want to buy something
 21. Afternoon
 22. Are
 23. Meal
 24. I am good; good
 25. To Drink
 26. I don't know
 27. Something
 28. How do you say ... in Punjabi?
 29. Much
 30. This gentleman will pay for everything
 31. Very well
 32. (General Greeting)
 33. Yes
 34. I am American
 35. But
 1. a Par
 2. b Tuhaadaa kee haal hai jee?
 3. c Meh
 4. d Zeeh ah dah nahee'
 5. e Du pahr har
 6. f māf karnā
 7. g Meh chondi ha
 8. h Meh kuhg kahdreedrah chondee hah
 9. i Sat siri akal
 10. j tuhāḍā nā̃ kī he?
 11. k Kee haal hai?
 12. l Nahee'n
 13. m Menu nahee'n peta
 14. n khana
 15. o Pera
 16. p Meh ṭīk ha; ṭīk hā̃
 17. q kadōṃ
 18. r Hah
 19. s ih tāī sāhib sariyā̃ cīzā̃ de paise den ge
 20. t Han ji
 21. u Bahuta chungī tar'hāṁ
 22. v mērā nā̃ ... he
 23. w Zeeh ah dah
 24. x tūṃ , tusīṃ
 25. y Chah (f)
 26. z Roh-tee
 27. aa panjābī'ch ... kíddā̃ kahīdā?
 28. ab Kugh
 29. ac Ho
 30. ad Kāphī (f)
 31. ae Shukria/dhanwad/meharbani
 32. af Doh fah
 33. ag Tuhaanuu angrezi aandii hai?
 34. ah Meh American hah.
 35. ai bahut; bahutdee