New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Good morning

  bună dimineața

  How are you?

  Ce mai faceți?

  Thank you

  mulţumesc

  physical therapist

  fizioterapeut

  Good bye

  La revedere; pa

  Bible

  biblia

  I am

  Eu sunt

  you are

  Tu eşti

  he is

  el este

  she is

  ea este

  they are

  ei/ele sunt

  we are

  noi suntem

  hello

  Salut

  Where are you from?

  De unde sunteţi?

  Where is the restroom?

  Unde este toaleta?

  Good afternoon.

  Bună ziua.

  hospital

  spital

  dog

  câine

  cat

  pisică

  sausage

  cârnaţi, cârnat

  I am well.

  Eu sunt bine.

  And you?

  Și tu?

  Good luck.

  Noroc.

  I shall miss you.

  Te voi dor de tine.

  I don't know

  nu știu

  My name is...

  Numele meu este...

  What is your name?

  Cum vă numiți?

  faith

  credință

  Congratulations

  felicitări

  you're welcome

  cu plăcere

  I love you

  te iubesc

  badger

  bursuc

  tomorrow

  mâine

  Monday

  luni

  Tuesday

  marţi

  Wednesday

  miercuri

  Thursday

  joi

  Friday

  vineri

  Saturday

  sâmbătă

  Sunday

  duminică

  city

  oraş

  sheep

  oaie

  otter

  vidra

  sun (sunshine)

  soare

  rain

  ploaie

  blue

  albastru

  green

  verde

  yellow

  galben

  purple

  violet

  water

  apă

  bread

  pâine

  squirrel

  veveriță

  pumpkin

  dovleac

  When?

  Când?

  today is

  azi este/astazi este

  true

  adevărat

  I need to practice my Romanian.

  Trebuie sa mai exersez la romana

  courage

  curaj

  Courage, dear heart

  Curaj, inima dragă

  soccer

  fotbal

  car

  maşină

  mountain

  munte

  forest

  pădure

  river

  râu

  tree

  copac

  bird

  pasăre

  help

  ajutor

  shepherd

  păstor

  snow

  zăpadă

  shoes

  pantofi

  I need help

  Am nevoie de ajutor

  How much

  cât

  How much for this?

  Cât de mult pentru acest?

  This

  acest

  Why?

  De ce?

  Friend/friends

  prieten(i)

  hope

  speranţă

  confidence

  încredere

  I will wait for you.

  Te voi astepta.

  Three

  Trei

  Four

  Patru

  Five

  Cinci

  Seven

  şapte

  Nine

  Nouă

  Eleven

  unşpe

  Twelve

  doişpe

  Thirteen

  treişpe

  Fourteen

  paişpe

  fifteen

  cincişpe

  sixteen

  şaişpe

  seventeen

  şapteşpe

  eighteen

  opteşpe

  nineteen

  nouăşpe

  twenty

  douăzeci

  thirty

  treizeci

  forty

  patruzeci

  fifty

  cincizeci

  sixty

  şaizeci

  seventy

  şapfezeci

  eighty

  optzeci

  ninety

  nouăzecu

  one hundred

  O suta

  Thirty-one

  treizeci şi unu

  I am 23 years old.

  Am douăzeci şi trei de ani.

  I have...

  am

  You have...

  ai

  He/she has...

  are

  We have...

  avem

  You all have...

  avesti

  They have...

  au

  I go...

  merg

  You go...

  mergi

  He/she goes...

  merge

  We go...

  mergem

  You all go...

  mergeti

  They go...

  merg

  Please (formal/plural)

  vă rog

  Please (singular/informal)

  te rog

  I am sorry.

  Îmi pare rău.

  I don't understand.

  Nu înţeleg.

  Come eat!

  La masă!

  To the right

  La dreaptă

  to the left

  la stânga

  straight ahead

  drept înainte

  What time is it?

  Cât e ceasul?

  Beautiful

  frumoasă

  Sister

  soră

  Brother

  frate

  children

  copii

  I'm tired.

  Sunt obosit(ă)

  I'm hungry

  Mi-e foame

  I'm thirsty

  Mi-e sete

  Breakfast

  micul dejun

  lunch

  prânz

  dinner

  cină

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature