Many of the most common Romanian Adjectives. The answer contains the Masculine Singular, Feminine Singular, Masculine Plural, Feminine Plural forms.

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • beneficial

  benefic benefică
  benefici benefice

  predictable

  previzibil previzibilă
  previzibili previzibile

  especially

  mai ales

  mature

  matur matură
  maturi mature

  weird strange

  ciudat ciudată
  ciudaţi ciudate

  dry

  uscat uscată
  uscaţi uscate

  content / satisfied / pleased

  mulţumit mulţumită
  mulţumiţi mulţumite

  different

  diferit diferită
  diferiţi diferite

  discreet

  discret discretă
  discreţi discrete

  shattered (glass)
  deflated (baloon tire)

  spart spartă
  sparţi sparte

  broken in two / torn

  rupt ruptă
  rupţi rupte

  broken machinery / spoiled food

  stricat stricată
  stricaţi stricate

  delicious

  delicios delicioasă
  delicioşi delicioase

  tasty

  gustos gustoasă
  gustoşi gustoase

  savoros savoroasă
  savoroşi savoroase

  evident

  evident evidentă
  evidenţi evidente

  calm

  calm calmă
  calmi calme

  agitated / restless

  agitat agitată
  agitaţi agitate

  careful

  prudent prudentă
  prudenţi prudente

  careless

  imprudent imprudentă
  imprudenţi imprudente

  obedient / organized

  disciplinat disciplinată
  disciplinaţi disciplinate

  disobedient / disorganized

  nedisciplinat nedisciplinată
  nedisciplinaţi nedisciplinate

  wise

  înţelept înţeleaptă
  înţelepţi înţelepte

  happy

  fericit ferecită
  fericiţi ferecite

  unhappy

  nefericit nefericită
  nefericiţi nefericite

  glad

  bucuros bucuroasă
  bucuroşi bucuroase

  cheerful

  vesel veselă
  veseli vesele

  nice or friendly

  simpatic simpatică
  simpatici simpatice

  cute or nice

  drăguţ drăgută
  drăguţi drăgute

  intelligent

  inteligent inteligentă
  inteligenţi inteligente

  pleasant / easy to get along with / kind or curtious

  amabil amabilă
  amabili amabile

  modest

  modest modestă
  modeşti modeste

  enthusiastic

  entuziast entuziastă
  entuziaşti entuziaste

  sincere

  sincer sinceră
  sinceri sincere

  remarkable

  remarcabil remarcabilă
  remarcabili remarcabile

  talented

  talentat talentată
  talentaţi talentate

  unpleasant / not nice

  antipatic antipatică
  antipatici antipatice

  timid / shy

  timid timidă
  timizi timide

  concientous

  conştiincios conştiincioasă
  conştiincioşi conştiincioase

  tough - sturdy / resilient / resistent

  rezistent rezistentă
  rezistenţi rezistente

  tough harsh (person)

  dur dură
  duri dure

  convenient

  convenabil convenabilă
  convenabili convenabile

  comfortable

  confortabil confortabilă
  confortabili confortabile

  uncomfortable

  incomod incomodă
  incomozi incomode

  economic

  economic economică
  economici economice

  fast

  rapid rapidă
  rapizi rapide

  stupid / bad (news)

  prost proastă
  proşti proaste

  modern

  modern modernă
  moderni moderne

  mediocre

  mediocru mediocră
  mediocri mediocre

  worried

  îngrijorat îngrijorată
  îngrijoraţi îngrijorate

  surprised

  surprins surprinsă
  surprinşi surprinse

  upset / mad

  supărat supărată
  supăraţi supărate

  jealous

  gelos geloasă
  geloşi geloase

  crooked

  strămb strămbă
  strămbi strămbe

  the first

  primul prima
  primii primele

  red

  roşu roşie
  roşii roşii

  all

  tot toată
  toţi toate

  fresh

  proaspăt proaspătă
  proaspăţi proaspăte

  wet (clothing)

  ud udă
  uzi ude

  wet (weather) humid

  umed umedă
  umezi umede

  dry

  uscat uscată
  uscaţi uscate

  warm (objects people)

  cald caldă
  calzi calde

  cold (people weather)

  frig frigă
  frigi frige

  cold (object)

  rece
  reci

  boiling hot (liquid)

  fierbinte
  fierbinţi

  slender

  zvelt zveltă
  zvelţi zvelte

  strict

  strict strictă
  stricţi stricte

  big

  mare
  mări

  expensive

  scump scumpă
  scumpi scumpe

  cheap

  ieftin ieftină
  ieftini ieftine

  old (thing)

  vechi veche
  vechi vechi

  old (person)

  bătrân bătrână
  bătrâni bătrâne

  interesting

  interesant interesantă
  interesanţi interesante

  ugly

  urât urâtă
  urâţi urâte

  rich

  bogat bogată
  bogaţi bogate

  dirty

  murdar murdară
  murdari murdare

  wide

  lat lată
  laţi late

  narrow

  îngust îngustă
  înguşti înguste

  small

  mic mică
  mici mici

  long

  lung lungă
  lungi lunge

  fat

  gras grasă
  graşi grase

  correct

  corect corectă
  corecţi corecte

  strong

  puternic puternică
  puternici puternice
  tare
  tari

  weak

  slab slabă
  slabi slabe

  thick / warm

  gros groasă
  groşi groase

  easy / light

  uşor uşoară
  uşori uşoare

  beautiful / nice

  frumos frumoasă
  frumoşi frumoase

  short person

  scund scundă
  scunzi scunde

  short object

  scurt scurtă
  scurţi scurte

  tall

  înalt înaltă
  înalţi înalte

  difficult

  dificil dificilă
  dificili dificile

  hard to do / heavy

  greu grea
  grei grele

  poor

  sărac săracă
  săraci sărace

  new

  nou nouă
  noi noi

  open

  deschis deschisă
  deschişi deschise

  closed

  închis închisă
  închişi închise

  evil bad

  rău rea
  răi rele

  mistaken / incorrect

  greşit greşită
  greşiţi greşite

  empty

  gol goală
  goi goale

  young

  tânăr tânără
  tineri tinere

  boring

  plictisitor plictisitoară
  plictisitori plictisitoare

  funny / amusing

  amuzant amuzantă
  amuzanţi amuzante

  clean

  curat curată
  curaţi curate

  thin

  subţire
  subţiri

  soft

  moale
  moi

  smart

  deştept deşteaptă
  deştepţi deştepte

  tender (meat or age)

  fraged fragedă
  fragezi fragede

  puffy

  pufos pufoasă
  pufoşi pufoase

  scared

  speriat speriată
  speriaţi speriate

  sick

  bolnav bolnavă
  bolnavi bolnave

  possible

  posibil posibilă
  posibili posibile

  spacious

  spaţios spaţioasă
  spaţioşi spaţioase

  orderly neat

  ordonat ordonată
  ordonaţi ordonate

  true

  adevărat adevărată
  adevăraţi adevărate

  false

  fals falsă
  falşi false

  bitter

  amar amară
  amari amare

  available

  disponibil disponibilă
  disponibili disponibile

  experienced

  experimentat experimentată
  experimentaţi experimentate

  finished

  terminat terminată
  terminaţi terminate

  sharp

  ascuţit ascuţită
  ascuţiţi ascuţite

  messy

  dezordonat dezordonată
  dezordonaţi dezordonate

  warm clothing / blanket

  călduros călduroasă
  călduroşi călduroase

  special / destinct

  deosebit deosebită
  deosebiţi deosebite

  special specială
  speciali speciale

  hospitable

  ospitalier ospitalieră
  ospitalieri ospitaliere

  technical

  tehnic tehnică
  tehnici tehnice

  unexpected

  neaşteptat neaşteptată
  neaşteptaţi neaşteptate

  prefered / favorite

  preferat preferată
  preferaţi preferate

  done / made

  făcut făcută
  făcuţi făcute

  built

  construit construită
  construiţi construite

  sold

  vândut vândută
  vânduţi vândute

  green

  verde
  verzi

  serious

  serios serioasă
  serioşi serioase

  not serious

  neserios neserioasă
  neserioşi neserioase

  annoying

  enervant enervantă
  enervanţi enervante

  quiet / silent

  liniştit liniştită
  liniştiţi liniştite

  vast / large

  vast vastă
  vaşti vaste

  desperate

  disperat disperată
  disperaţi disperate

  impressive

  impresionant impresionantă
  impresionanţi impresionante

  loaded full / fully charged

  încărcat încărcată
  încărcaţi încărcate

  attentive

  atent atentă
  atenţi atente

  punctual

  punctual punctuală
  punctuali punctuale

  regular

  regulat regulată
  regulaţi regulate

  irregular

  neregulat neregulată
  neregulaţi neregulate

  disgusting - horrible - bad weather

  oribil oribilă
  oribili oribile

  groaznic groaznică
  groaznici groaznice

  respectful

  respectuos respectoasă
  respectuoşi respectoase

  opposite

  opus opusă
  opuşi opuse

  proud

  mândru mândră
  mândri mândre

  deep

  adânc adâncă
  adânci adânce

  enough

  destul destulă
  destui destule

  sour

  acru acră
  acri acre

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature