NAME

Question types


Start with


Question limit

of 44 available terms

Print test

44 Matching questions

 1. athletic field
 2. beach
 3. bar
 4. office
 5. kitchen
 6. pier/wharf
 7. theatre
 8. school building
 9. church / prayer service
 10. garage
 11. hotel
 12. party
 13. store
 14. concert
 15. dance
 16. lake
 17. church
 18. police station
 19. market
 20. library
 21. sea
 22. classroom
 23. meeting
 24. court
 25. mountain
 26. living room
 27. bookshop
 28. park
 29. river
 30. prison
 31. grass
 32. airport
 33. bathroom
 34. tent
 35. class
 36. post office
 37. feast
 38. road
 39. bakery
 40. school
 41. hospital
 42. bedroom
 43. pharmacy
 44. room
 1. a fale fa'atautusi
 2. b mutia
 3. c fale falaoa
 4. d siva
 5. e fale puipui
 6. f 'Ofisa leoleo
 7. g faletalimAlO
 8. h uafu
 9. i A'oga
 10. j faletalavai
 11. k malaeta'alo
 12. l potu A'oga
 13. m fale'oloa
 14. n potu mAlOlO
 15. o 'Ofisa
 16. p fale A'oga
 17. q potu
 18. r 'auala
 19. s vasega
 20. t faleta'avale
 21. u fa'amAsinoga
 22. v potu moe
 23. w fale'ie
 24. x falemeli
 25. y matAfaga
 26. z mauga
 27. aa mAketi
 28. ab faletusi
 29. ac malaeva'alele
 30. ad fono
 31. ae potu kuka
 32. af fale tIfaga
 33. ag sami
 34. ah falepia
 35. ai falesA
 36. aj vaitafe
 37. ak vaitUloto
 38. al pAtI
 39. am falema'i
 40. an paka
 41. ao potu ta'ele
 42. ap lotu
 43. aq 'aiga
 44. ar koneseti