NAME

Question types


Start with


Question limit

of 981 available terms

Print test

981 True/False questions

 1. அறிவிக்கannounce

        

 2. கலைத்துchemist's

        

 3. மாவட்டம்county

        

 4. கொண்டாடுcelebrate

        

 5. சார்ந்தது ( ம் )depend (on)

        

 6. வழக்கம்custom

        

 7. ஏறக்குறையcomplicated

        

 8. புரியும் தன்மை இல்லாமல்blankly

        

 9. ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதuncontrolled

        

 10. அச்சுdie

        

 11. தற்போதுcurrently

        

 12. அட்டைcard

        

 13. மருந்துbed

        

 14. பாராட்டத்தான்admire

        

 15. பந்தயம்betting

        

 16. வாடிக்கையாளர்client

        

 17. புட்டிdot

        

 18. கலையாற்றல்December

        

 19. அத்தைball

        

 20. எச்சரிக்கைalarmed

        

 21. பிறகுafter

        

 22. ஆண்டு நிறைவு நாள்discovery

        

 23. ( ஒரு ) பார்த்துக்கொள்ளaged

        

 24. வட்டம்circle

        

 25. சிக்கலானcomplicate

        

 26. பரப்புdeath

        

 27. சந்தோஷமானcheerful

        

 28. மதுalcoholic

        

 29. முற்றிலும்begin

        

 30. நிறுவனம்agency

        

 31. மாற்றாகdisappointment

        

 32. உயர்வான நோக்கம்ambition

        

 33. இடைவெளிcollege

        

 34. ctcentctcent

        

 35. கிடைக்கக்கூடியcustomer

        

 36. துடிப்புable

        

 37. கோணம்angle

        

 38. முக்கியமானcritical

        

 39. Close / KL ? கள் , பெயர் KLO கள் /close /kl??s, NAmE klo?s/

        

 40. கலாச்சாரcultural

        

 41. அடைdump

        

 42. தொப்பிbunch

        

 43. எழுகின்றனapproach

        

 44. பக்கத்தில்crop

        

 45. கலைart

        

 46. இல்லாமல்debate

        

 47. வெறுப்புdiscipline

        

 48. பிளேடுchat

        

 49. தீர்ப்புbrand

        

 50. புறப்பாடுconflict

        

 51. சதவீதம்bury

        

 52. விவாதம்debate

        

 53. கசப்பானconfusing

        

 54. எதிர்பார்க்கலாம்anticipate

        

 55. காலத்தில்consider

        

 56. பிஸ்கட் (TYO)custom

        

 57. தீவிரமாகconsiderable

        

 58. மகிழ்ந்தாள்coach

        

 59. கழகம்association

        

 60. மாவட்டம்design

        

 61. இடையில்between

        

 62. பின்னர்custom

        

 63. இயக்குநர்director

        

 64. அடுக்குarrange

        

 65. நிச்சயமானcertain

        

 66. செறிவுdevice

        

 67. குழப்புconfuse

        

 68. கவர்ச்சிattraction

        

 69. அகரமுதலாகconcerning

        

 70. இழுவைdark

        

 71. கேக்cake

        

 72. சமையற்காரர்angrily

        

 73. ஒப்புக்கொள்கிறேன்agree

        

 74. தேர்வுconcentration

        

 75. அனைத்து வலதுbackground

        

 76. நியமனம்courage

        

 77. கூடblow

        

 78. கோர்core

        

 79. பொதுவானin common

        

 80. அடிப்படையானbasis

        

 81. ஆபத்தானalarming

        

 82. செயல்படுத்தcarry

        

 83. ஓட்டுநர்driving

        

 84. காற்றுalter

        

 85. கவனமாகalone

        

 86. புண்களுக்கு கட்டு போடும் பொருள்advertisement (also ad, advert)

        

 87. வெறுப்படைந்தdisgusted

        

 88. பைத்தியம்accurately

        

 89. கொத்துbunch

        

 90. உதவிassistance

        

 91. பண்புaunt

        

 92. வியப்பாகவும்amazed

        

 93. எரிச்சலூட்டும்annoying

        

 94. முயற்சிattempted

        

 95. உறிஞ்சிabsorb

        

 96. மெல்chew

        

 97. நுண்மையானactual

        

 98. அடிப்படைbasis

        

 99. பிறந்த : பிறக்கcriticize

        

 100. ஏனெனில்already

        

 101. ஜீவ சாஸ்திரம்congress

        

 102. ஆம்புலன்ஸ்approach

        

 103. தலைமைchief

        

 104. வேட்பாளர்author

        

 105. கணக்கிடcalculate

        

 106. கவலைconcerned

        

 107. முற்பகல்already

        

 108. பற்றிbenefit

        

 109. உருவாக்கdetermined

        

 110. பேட்டரிbattery

        

 111. cmcentimetrebrokenbreak

        

 112. சிதைவுdecay

        

 113. நினைவின்றிunconscious

        

 114. முக்கியமானbriefly

        

 115. நெடுங்கணக்குalphabet

        

 116. முன்beer

        

 117. தடைbarrier

        

 118. ஆக்கிரமிப்புcabinet

        

 119. மனப்பாங்குcivil

        

 120. இரசாயனchemical

        

 121. சேகரிக்கdishonest

        

 122. நாணயம்dog

        

 123. மார்புchest

        

 124. வரவு செலவு திட்டம்available

        

 125. கருப்பானdifficult

        

 126. (மேலும் மத்தியில் ) மத்தியில்among (also amongst)

        

 127. புத்திசாலித்தனமானbrilliant

        

 128. உணவுdiet

        

 129. மாற்றுchoose

        

 130. முடியும்confusion

        

 131. டிவிடிconvention

        

 132. பயந்தbody

        

 133. சிக்கலானconfused

        

 134. இயக்கிaccommodation

        

 135. பிராண்ட்decade

        

 136. கிளைage

        

 137. அம்புarrow

        

 138. சரியானconvenient

        

 139. உருவாக்குdefence

        

 140. தெளிவாகclearly

        

 141. ஆயுதங்கள்armed

        

 142. இணைப்புdeath

        

 143. கடன்borrow

        

 144. மாறுபட்டdifferent

        

 145. அணுகுமுறைacross

        

 146. திறன் ( ஒரு )coast

        

 147. நாட்குறிப்புdiary

        

 148. வட்டில்dish

        

 149. கடந்துcross

        

 150. தவிர்க்கawkwardly

        

 151. நிறுத்துdrug

        

 152. கெட்டbad

        

 153. நேர்மையற்றcrisis

        

 154. நிலக்கரிcoal

        

 155. உடைdress

        

 156. முயற்சியில்decoration

        

 157. கிரீம்degree

        

 158. வயது முதிர்ந்தdevoted

        

 159. கூற்றுclaim

        

 160. வாங்குபவர்absolutely

        

 161. வணிகdraw

        

 162. நடவடிக்கைactivity

        

 163. தூரிகைbrush

        

 164. விபத்துdebate

        

 165. நாள்day

        

 166. தாக்குதல்buyer

        

 167. கவலைday

        

 168. பறவைbird

        

 169. கீழேbelow

        

 170. குழப்பமானa.m.

        

 171. அன்புaffection

        

 172. கணிப்புdeposit

        

 173. மதுcredit

        

 174. மூடிcover

        

 175. ( உடன்) சமாளிக்கborn: be born

        

 176. அலங்கரிconservative

        

 177. போரடிக்கும்bored

        

 178. கோபம்core

        

 179. வைப்புcase

        

 180. பதவி நீக்கம்content

        

 181. கேப்டன்captain

        

 182. கடன்credit

        

 183. தள்ளுபடிdiscount

        

 184. கவலைdisturbing

        

 185. மாற்றுdisplay

        

 186. நெரிவழிcrush

        

 187. நகைச்சுவைcomedy

        

 188. கஷ்டம்circle

        

 189. இருள்dark

        

 190. கடற்கரைair

        

 191. ஆர்வமூட்டும்curiously

        

 192. துண்டுbottle

        

 193. தீர்மானம்congress

        

 194. முன்னால்afternoon

        

 195. குறுக்கேadditional

        

 196. இசைக்குழுband

        

 197. புதுமையானcurious

        

 198. விண்ணப்பம்application

        

 199. மற்றும்and

        

 200. குழந்தைcompetition

        

 201. விமானdisk

        

 202. வீழ்வதுclever

        

 203. விளம்பரம் ( விளம்பர , விளம்பரம் )amuse

        

 204. கண்டுபிடித்தல்discovery

        

 205. மாடுcorner

        

 206. தகுதிdeserve

        

 207. வேற்றுமைdisagreement

        

 208. தூசுcash

        

 209. முன்னால்before

        

 210. வெடி குண்டுbomb

        

 211. பொறுப்புcontainer

        

 212. நடத்தைbehaviour

        

 213. இணைந்துconnection

        

 214. சுற்றிலும்absolutely

        

 215. அகர வரிசைப்படிalphabetical

        

 216. விருந்துdinner

        

 217. பேரம்deal

        

 218. பத்திரம்cousin

        

 219. சிகரெட்cigarette

        

 220. ஆதிக்கம்dramatic

        

 221. பெறconnect

        

 222. மீண்டும் ,conscious

        

 223. சாதனைachievement

        

 224. ஆழம்depth

        

 225. பரிதாபம்awful

        

 226. படுக்கையறைcrazy

        

 227. நிறம்cure

        

 228. உடையில்cousin

        

 229. நோக்கம்clock

        

 230. மூச்சுbreathing

        

 231. இருப்பினும்approach

        

 232. அனுமதிdeserve

        

 233. இணைக்கவும்appear

        

 234. சேனல்channel

        

 235. பீர்corner

        

 236. தீவிரமாகcannot

        

 237. வசதியானagainst

        

 238. பறவையலகுbehind

        

 239. தாழ்த்தப்பட்டabandoned

        

 240. விவாதம்argument

        

 241. படிaccording to

        

 242. சேர்core

        

 243. கட்டுரைarticle

        

 244. பாங்கியல் முடியும்countryside

        

 245. பாலாடைக்கட்டிalphabetical

        

 246. நம்பிக்கையற்றdesperate

        

 247. சடங்குceremony

        

 248. செங்கல்brick

        

 249. ஓட்டுdisk

        

 250. கிராக்crack

        

 251. காதலன்boyfriend

        

 252. கணினிcomputer

        

 253. மிதிவண்டி (மேலும் பைக் )bicycle (also bike)

        

 254. தூங்கிasleep

        

 255. கருத்தில்cast

        

 256. நிச்சயமாகcertainly

        

 257. மத்தியcentral

        

 258. எதையும்cigarette

        

 259. துணிcloth

        

 260. வகைcategory

        

 261. விழித்துawake

        

 262. வழக்குcase

        

 263. பூனைduty

        

 264. மூலைdirection

        

 265. நாடகம்acid

        

 266. நடிகர், நடிகைactor, actress

        

 267. வாதிடுகின்றனர்downstairs

        

 268. கேமராdiamond

        

 269. குடிமகன்citizen

        

 270. ஆலோசனைchemical

        

 271. தொடர்ந்தcontinuous

        

 272. பஸ்bus

        

 273. சார்பில் : யாரோ சார்பில் , யாரோ சார்பில்behalf: on behalf of somebody, on somebody's behalf

        

 274. கார்car

        

 275. வாங்கbuy

        

 276. போதுமானcruel

        

 277. போதுமானadequate

        

 278. ஏமாற்றம்accuse

        

 279. அழbag

        

 280. நிச்சயமாகdefinitely

        

 281. தைரியம்creature

        

 282. ஒப்புதலளிக்க மறுத்தல் ஏற்க மறுத்தல்deliberate

        

 283. சமகாலbeautifully

        

 284. டிசம்பர்December

        

 285. மோசமாகalso

        

 286. உயிருடன்description

        

 287. ஒப்பந்தம்agreement

        

 288. ரொட்டி போன்றவற்றை வேகவைத்து சுடுரbake

        

 289. சிறையிடுbeak

        

 290. விரிவானdetailed

        

 291. ஸ்தூலமானconcrete

        

 292. நொறுக்குcrash

        

 293. பின்னோக்கிcheerful

        

 294. மாநாட்டில்beginning

        

 295. உடன்boat

        

 296. அற்புதமானamazing

        

 297. மேகம்context

        

 298. ஆறுதல்comfort

        

 299. முயற்சிattempt

        

 300. தைரியம்dare

        

 301. ( செய்ய ) பெற்றெடுக்கconvince

        

 302. மோசமான போகdetermine

        

 303. நடனம்body

        

 304. உயிரினம்clock

        

 305. கொண்டிருக்கும்contain

        

 306. மகள்cow

        

 307. வயதுage

        

 308. நன்மைdrag

        

 309. ஒப்புball

        

 310. புதர்bush

        

 311. கவனம்centre

        

 312. இனம்down

        

 313. அதிகாரம்craft

        

 314. இரண்டுboth

        

 315. ஈர்க்கattract

        

 316. அழுக்குdirt

        

 317. பத்திbenefit

        

 318. ஏமாற்றம்disappointment

        

 319. ஏறும்bridge

        

 320. டாலர்curtain

        

 321. மறுபடிchemist

        

 322. வண்ணcoloured

        

 323. சுவாசம்breath

        

 324. பிரகாசமானdefinitely

        

 325. ஒரு பிட்active

        

 326. கடமைdoor

        

 327. விளக்கம்affair

        

 328. அணுatom

        

 329. கருதிassume

        

 330. பகிர்ந்தளித்தல்distribution

        

 331. வரைபடம்diagram

        

 332. தொகுதிabsorb

        

 333. அரட்டைchat

        

 334. நம்பிக்கைconfidence

        

 335. கைவிடப்பட்டcourt

        

 336. உதவியாளர்assistant

        

 337. சட்டம்dancing

        

 338. பாலைவனம்bet

        

 339. அடிப்படையில்based on

        

 340. இணைக்கப்பட்டconvince

        

 341. கோபம்continue

        

 342. வரையறுக்கdefine

        

 343. கட்டachieve

        

 344. கட்டுமானconstruction

        

 345. தொழில்career

        

 346. கலைஞர்cheek

        

 347. அறைchamber

        

 348. குறியீடுcode

        

 349. பிளவைdivide

        

 350. தொந்தரவுcap

        

 351. வருத்துannoy

        

 352. கேபிள்angle

        

 353. அப்பால்beyond

        

 354. கடன்cake

        

 355. விரிகுடாbay

        

 356. ( செய்ய ) கூடுதலாகuncertain

        

 357. பிரச்சாரம்of course

        

 358. நீர்க்குமிழிbubble

        

 359. பொறுப்பானin charge of

        

 360. நிபந்தனைcondition

        

 361. நடந்துbehave

        

 362. இணைblow

        

 363. முடியாதுdecide

        

 364. சுருட்டுcivil

        

 365. அமைதிப்படுத்தconvince

        

 366. நோய்disease

        

 367. அழகாகbeautifully

        

 368. அன்பேacknowledge

        

 369. கவர்ச்சிகரமானattractive

        

 370. பாக்டீரியாbacteria

        

 371. மோவாய்க்கட்டைchin

        

 372. முற்றிலும்criminal

        

 373. எனas

        

 374. நம்பிக்கைcandy

        

 375. நேராகdirectly

        

 376. வெறுப்பூட்டும்begin

        

 377. ஒழுங்குdiscipline

        

 378. எங்கும்approving

        

 379. தொகுப்புcollection

        

 380. மருந்துக்கடைகளில்uncertain

        

 381. ஒரு பழம்apple

        

 382. போட்டிalter

        

 383. துவக்கboot

        

 384. ஆகbecome

        

 385. சுகமானcomfortable

        

 386. விபத்துannoy

        

 387. எல்லாall

        

 388. குளியலறையில்during

        

 389. காலியானblank

        

 390. கட்டுப்பாட்டின் கீழ்advertise

        

 391. திறனாய்வுcreate

        

 392. கருத்துconcept

        

 393. காணாமல்Dr

        

 394. ஒப்புதல்because

        

 395. மிருதுவானcrisp

        

 396. புகார்complain

        

 397. குடித்துவிட்டுdisgusting

        

 398. கடற்கரைcoast

        

 399. கணிசமாகconsiderably

        

 400. இல்லாதcareful

        

 401. பார்க்கcheck

        

 402. கட்டிdear

        

 403. கெட்ட மனமுடையassociated with

        

 404. வழங்கdeliver

        

 405. ஆலோசனைbreath

        

 406. தலைவர், தலைவிchairman, chairwoman

        

 407. குடிசைcottage

        

 408. திறன்capacity

        

 409. சுருக்கமாகclean

        

 410. நிச்சயமாகdefend

        

 411. அலமாரிcupboard

        

 412. பந்துage

        

 413. தோற்றம்aspect

        

 414. குறைcare for

        

 415. புகார்complaint

        

 416. வைரம்diamond

        

 417. தொழிலதிபர் , தொழிலதிபர்businessman, businesswoman

        

 418. நன்மைbenefit

        

 419. வக்காலத்துalarmed

        

 420. குணம்cake

        

 421. தக்கany

        

 422. ஆடைclothes

        

 423. அறிவிக்கdeclare

        

 424. காலநிலைboyfriend

        

 425. குக்கீbreathe

        

 426. உறுதியாகdetermined

        

 427. தீர்மானிக்கcreate

        

 428. மொத்தமாகaltogether

        

 429. நெருக்கமாகclosely

        

 430. வேட்டைchase

        

 431. குறுவட்டுCD

        

 432. மேசைdesk

        

 433. காபிbreed

        

 434. அமைதியாகcalmly

        

 435. தேவாலயத்தில்biology

        

 436. குழப்பமானconfusing

        

 437. வழக்கறிஞர்application

        

 438. இரத்தம்blood

        

 439. நியமிக்கappoint

        

 440. வணிகcommercial

        

 441. பிடிப்புcapture

        

 442. வித்தியாசமாகdifferently

        

 443. தோல்விdefeat

        

 444. அடிcurb

        

 445. மீளமைundo

        

 446. இறக்கும்dying

        

 447. கடிbite

        

 448. பின் (TYO)catch

        

 449. பதில்dancing

        

 450. வங்கிbank

        

 451. செயற்கையானartificial

        

 452. உரக்கappropriate

        

 453. எதிராகagainst

        

 454. மாநாடுcase

        

 455. சபைcouncil

        

 456. மூச்சுbreathe

        

 457. சமாளிக்கavoid

        

 458. பரந்த அளவில்chapter

        

 459. வெண்ணெய்butter

        

 460. புற்றுநோய்background

        

 461. உச்சரிப்புaccent

        

 462. கனவுdream

        

 463. தந்தைaunt

        

 464. வளைவுafter

        

 465. தரகுcommission

        

 466. சலித்துbone

        

 467. குழப்பம்battle

        

 468. சேதம்damage

        

 469. நெருக்கடிCD

        

 470. நன்மையை எடுத்துcontrolled

        

 471. பிற்பகல்afternoon

        

 472. கேள்ask

        

 473. வெட்டுcut

        

 474. கல்லூரிcollege

        

 475. துஷ்பிரயோகம்abuse

        

 476. வழக்கில் ( என்ற )in case (of)

        

 477. பங்களிக்கcontribute

        

 478. வேறுபடுத்திdistinguish

        

 479. தடைcategory

        

 480. உண்மையானactual

        

 481. மகிழ்ச்சிcomplex

        

 482. கவனிப்புcare

        

 483. பார்வையாளர்கள்audience

        

 484. ஒதுக்கdevote

        

 485. ஆபத்தானdangerous

        

 486. அடக்கம்bury

        

 487. கற்கண்டுcurl

        

 488. செய்ய , துணைcollection

        

 489. ஒப்பிட்டுcompare

        

 490. அழகி, மஞ்சள் நிறblonde,, blond

        

 491. மாட்டிறைச்சிbeef

        

 492. குற்றம்crime

        

 493. அழகானdivide

        

 494. நாய்dog

        

 495. நிரூபிக்கdemonstrate

        

 496. கொடூரமானcruel

        

 497. கோட்city

        

 498. சரியாகcorrectly

        

 499. வகுப்பறையில்ahead

        

 500. கூட்டல்addition

        

 501. தேதிcolumn

        

 502. ரொட்டிdot

        

 503. ஜோடிcoat

        

 504. போட்டியிடconfusing

        

 505. நாற்காலிchain

        

 506. சரியானcorrect

        

 507. பழமைவாதconservative

        

 508. பார்க்கcause

        

 509. எலும்புannoy

        

 510. தெளிவானactively

        

 511. பிரமாணம்criterion

        

 512. விளைச்சல்crop

        

 513. சங்கிலிchain

        

 514. பந்தயம்bet

        

 515. ஏற்பாடுarrangement

        

 516. கவனம் செலுத்தpay attention

        

 517. நடத்தைdouble

        

 518. வட்டுattention

        

 519. ஒப்பந்தம்bar

        

 520. ஒப்பிடுதல்comparison

        

 521. முன்னெடுக்கadvance

        

 522. துளிdrop

        

 523. அமிலம்cheap

        

 524. அழிவுdestruction

        

 525. மேல் முறையீடுappeal

        

 526. விவரம்debate

        

 527. எதிர்ப்பார்ப்போடுanxiously

        

 528. அழுக்கானauthority

        

 529. பிறந்த நாள்criticize

        

 530. பொதுவாகconservative

        

 531. உடல்body

        

 532. முதிர்ந்தadult

        

 533. துப்பாக்கி குண்டுamuse

        

 534. இருமல்allow

        

 535. பானம்drink

        

 536. முடிவுக்குable

        

 537. முகவர்agent

        

 538. வருகைarrival

        

 539. கொள்கலன்container

        

 540. பெறுarmy

        

 541. கீழ்த்தளத்தில்uncomfortable

        

 542. ஏமாற்றுcheat

        

 543. பாலம்bridge

        

 544. சிக்கலானcomplex

        

 545. பிறப்புdeath

        

 546. எச்சரிக்கைalarm

        

 547. விவரிக்கdescribe

        

 548. தினசரிdaily

        

 549. போட்டிcompetitive

        

 550. கவலைcare for

        

 551. ஆகஸ்ட்August

        

 552. வாcome

        

 553. வரையdraw

        

 554. அடையachieve

        

 555. மலிவானcareful

        

 556. வசதியாகcomfortably

        

 557. கடன் அட்டைbeach

        

 558. இயலாதbeautifully

        

 559. தெரியும்appearance

        

 560. தாடிbeard

        

 561. காரணமாகdue to

        

 562. வாங்கdeliver

        

 563. தோன்றும்band

        

 564. முகவரிcamera

        

 565. தூங்கfall asleep

        

 566. தானியங்கிbelief

        

 567. கொண்டுள்ளனbacteria

        

 568. கிண்ணம்crowded

        

 569. வெளிநாட்டில்abroad

        

 570. பொத்தான்cast

        

 571. கருத்தில்consideration

        

 572. கோட்டை போன்ற அரன்மணைuncontrolled

        

 573. ஆயுதarms

        

 574. மணிbell

        

 575. எழுத்தர்accuse

        

 576. முன்கூட்டியேin advance

        

 577. கூடுதலானblind

        

 578. ஒளிபரப்புbelieve

        

 579. செயல்action

        

 580. ஆழமானanalyse

        

 581. சாதனைadventure

        

 582. தொடர்புடையassociated with

        

 583. சுத்தமானconfusing

        

 584. பின்னால்afterwards

        

 585. நகல்border

        

 586. பத்தாண்டுapologize

        

 587. இரண்டாம் பட்சமானbye

        

 588. செல்போன்consumer

        

 589. ஏமாற்றம்disappointing

        

 590. couldcancolleague

        

 591. கட்டுப்பாடுcontrol

        

 592. வருந்தத்தக்கacceptable

        

 593. பாங்கியல் முடியும்drunk

        

 594. மலிவாகaccurate

        

 595. கீழேdown

        

 596. கொண்டாட்டம்celebration

        

 597. சராசரிaverage

        

 598. கலந்துரையாடல்carelessly

        

 599. தொடர்புcontact

        

 600. நட்புally

        

 601. மகிழ்ச்சிdelight

        

 602. வளைவுcurve

        

 603. சுழற்சிcycle

        

 604. ஆய்வுanalyse

        

 605. கொடுக்கல் வாங்கள் பற்றிய ஒப்பந்தம்bargain

        

 606. யாராவது ( யாரேனும் )disgusting

        

 607. விடுதிaccommodation

        

 608. ஊனமுற்றdisabled

        

 609. பலகைboard

        

 610. வரையறைclub

        

 611. கண்டம்difficulty

        

 612. குருடானdue to

        

 613. வெடிbear

        

 614. ஏற்கbeard

        

 615. நடனம்dance

        

 616. கோழிக்குஞ்சுamuse

        

 617. வாழ்த்துக்கள்advance

        

 618. விகாரமானdetailed

        

 619. காட்டுAugust

        

 620. ஏற்பadmit

        

 621. புள்ளிdot

        

 622. உதவிachieve

        

 623. கட்டுப்பாட்டில்in advance

        

 624. உணர்ச்சியற்றுcoach

        

 625. அடித்தளம்drawing

        

 626. வளர்ப்புculture

        

 627. வியத்தகுdramatically

        

 628. வருடாந்திரcompare

        

 629. அத்தியாயம்chapter

        

 630. உலர்ந்தdry

        

 631. ஆபத்துdanger

        

 632. மாற்றுalter

        

 633. வளைந்தdeliver

        

 634. விவாகரத்துdivorced

        

 635. ஏற்கனவேand

        

 636. நிச்சயமானdefinite

        

 637. மறுப்பறிக்கையைin advance

        

 638. நீதிமன்றம்beginning

        

 639. மந்தமானbetting

        

 640. மேலேabove

        

 641. விவரம்confront

        

 642. மிருகம்crown

        

 643. ஐயத்திற்கிடமானuncertain

        

 644. கதவுdoor

        

 645. உடைந்தcall

        

 646. தானாகbridge

        

 647. எப்படியும்alarmed

        

 648. இல்at

        

 649. அனுகூலமற்றdisadvantage

        

 650. வெளிப்படையாகaccurately

        

 651. தொந்தரவுdifference

        

 652. இறந்தdead

        

 653. சரிவுcloset

        

 654. திட்டம்design

        

 655. சிம்புchip

        

 656. புராதனancient

        

 657. ஒப்புanswer

        

 658. பிடிcatch

        

 659. சமூகம்community

        

 660. பழுப்பு நிறdirector

        

 661. உள்ளடக்கம்contract

        

 662. கவனமாகattend

        

 663. சுங்கம்Dr

        

 664. கஷ்டமானarticle

        

 665. எதிர்counter

        

 666. முடிவுdecide

        

 667. தாமதம்delay

        

 668. துறைdepartment

        

 669. கவனம்attention

        

 670. மூட்டை முடிச்சுக்கள்baggage

        

 671. ஆர்வத்துடன்curiously

        

 672. கூட்டம்April

        

 673. எரிந்தconfront

        

 674. பின்னோக்கிbackwards

        

 675. மூளைbrain

        

 676. நாணயமற்றdifferent

        

 677. நீலbelow

        

 678. கீழ் நோக்கியdownward

        

 679. தைரியமுள்ளcontinuous

        

 680. தீர்மானம்decision

        

 681. இலையுதிர் காலம்autumn

        

 682. குளிர்cool

        

 683. வர்க்கம்county

        

 684. கவனமில்லாதcareless

        

 685. ஒதுக்கி fromapart இருந்துcontain

        

 686. தத்தெடுக்கadopt

        

 687. ஆசைdecrease

        

 688. கீழேbeneath

        

 689. அளவுamount

        

 690. வேறொருanother

        

 691. பிஸியாகdetermined

        

 692. தோராயமாகcritical

        

 693. மறுboat

        

 694. இருப்பினும்crucial

        

 695. உறுதிassure

        

 696. வருத்தத்தைbrief

        

 697. இரட்டைarea

        

 698. பாதுகாப்புdefence

        

 699. விலைcost

        

 700. மேலும்breathing

        

 701. அபிவிருத்திdevelop

        

 702. சேர்க்கையைalmost

        

 703. CCENTalong

        

 704. சித்திரம்drawing

        

 705. செயற்குழுcollection

        

 706. brokenbreakachieve

        

 707. உச்சவரம்புceiling

        

 708. பக்கமாய்aside

        

 709. வாடிக்கையாளர்customer

        

 710. அனா , ஒருana, an

        

 711. வேறுபாடுconflict

        

 712. காரணம்cause

        

 713. adadvertisementadadvertisement

        

 714. கருணைcharity

        

 715. யுத்தம்Dr

        

 716. நிச்சயமாகof course

        

 717. நம்பிக்கையுடன்confidently

        

 718. நடவடிக்கை எடுக்கchicken

        

 719. அலங்காரம்decoration

        

 720. கண்டுபிடிconstruction

        

 721. நம்பிக்கைbelieve

        

 722. சொந்தம்disturb

        

 723. பேதம் காட்டுartificial

        

 724. பையன்carrot

        

 725. வாய்ப்புdepress

        

 726. Closecome

        

 727. கட்டளைcrowded

        

 728. சூழ்நிலைa.m.

        

 729. உன்னதமானactual

        

 730. ஆனாலும்but

        

 731. கொண்டு வாbring

        

 732. படுக்கைconduct

        

 733. கிராமப்புறங்களில்countryside

        

 734. திசைdirection

        

 735. சான்றிதழ்certificate

        

 736. கட்டடம்cheek

        

 737. சமையல்cooking

        

 738. புத்தகம்book

        

 739. எதிர்ability

        

 740. சமையல் பாத்திரம்awfully

        

 741. உதவிaid

        

 742. சுருள் உள்ளcurly

        

 743. வரும்drink

        

 744. மன்னிப்புcapture

        

 745. தொடர்புbeat

        

 746. குழந்தைbread

        

 747. தந்திரம்craft

        

 748. விமர்சிக்கartificially

        

 749. அட்டைcurtain

        

 750. ஆழமாகassume

        

 751. உள்ளடக்கியcoal

        

 752. மாறுபட்டcomplex

        

 753. கிளிக்click

        

 754. எப்பொழுதும்always

        

 755. ரசாயன சாஸ்திரம்carelessly

        

 756. இருக்கும் , துணைamuse

        

 757. ஏற்கத்தக்கclass

        

 758. பட்டம்crowd

        

 759. பயிற்சியாளர்aircraft

        

 760. தோண்டிcompetition

        

 761. மூலதனbeautiful

        

 762. காலையுணவுattack

        

 763. ஏறு மெதுவாக தொற்றி ஏறுdisapproving

        

 764. பெல்ட்August

        

 765. விளம்பரப்படுத்துanticipate

        

 766. கோபம்bath

        

 767. இறப்புdeath

        

 768. கைவிடுabandon

        

 769. அடிப்படையில்background

        

 770. அறிவுபூர்வமாகவும்advertise

        

 771. கன்னம்cheek

        

 772. கட்டுக்கு உட்படாதவர்anniversary

        

 773. தொடர்ந்துbroadcast

        

 774. இருமல்arrive

        

 775. ஏப்ரல்concern

        

 776. காங்கிரஸ்determination

        

 777. மூடியclosed

        

 778. முகாமில்brand

        

 779. கைவிடப்பட்டin charge of

        

 780. கைகொட்டுclap

        

 781. சந்தோஷமாcheerfully

        

 782. சம்பந்தமாகbutton

        

 783. கோரிக்கைdemand

        

 784. வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டdeliberate

        

 785. சாதனம்cough

        

 786. பலகையில்active

        

 787. தாழ்த்துcheat

        

 788. சாக்லேட்anywhere

        

 789. மாறுதல்contrasting

        

 790. விபத்துbunch

        

 791. நடித்தார்disappointed

        

 792. கோபத்துடன்angrily

        

 793. நேரடிdirect

        

 794. என்றுdie

        

 795. குளிர்ச்சியானcold

        

 796. காரணமாகdue

        

 797. முரண்பாடுdisgust

        

 798. சகோதரன்classic

        

 799. அசிங்கமாகawkwardly

        

 800. கிண்ணம்bitter

        

 801. கலந்துattend

        

 802. பொறுப்புடைமைcommit

        

 803. ரசவாதிchemist

        

 804. குற்றம்accuse

        

 805. ஆண்டுதோறும்chapter

        

 806. அறுப்பேன்chop

        

 807. சூழல்closed

        

 808. அணுகல்degree

        

 809. அகராதிcrack

        

 810. எதிர்ப்புanti-

        

 811. வட்டுdisc

        

 812. விட்டுaway

        

 813. சூழ்நிலைக்குalphabet

        

 814. நிறுவனம்country

        

 815. இணைக்கdissolve

        

 816. முதலாளிboss

        

 817. நிலையானconstant

        

 818. தொடக்கம்continuous

        

 819. மேம்பட்டadvanced

        

 820. கீழேbreed

        

 821. மருந்துdrug

        

 822. செயலில்appointment

        

 823. ஓரம்border

        

 824. தடைban

        

 825. தொடர்புbreast

        

 826. வேண்டுமென்றேdeliberately

        

 827. அக்கறைconcern

        

 828. பட்டியில்bar

        

 829. ( ஒரு ) ஒப்புதல்approve (of)

        

 830. கேரட்carrot

        

 831. தொடர்continue

        

 832. வெட்கமாகashamed

        

 833. கவனக்குறைவினால்carelessly

        

 834. பாதுகாக்கcontribute

        

 835. தவிரassistance

        

 836. பகுப்புbone

        

 837. மட்டும்confined

        

 838. சினிமாcinema

        

 839. விநியோகிக்கconference

        

 840. மீட்டரில் நூற்றில் ஒரு பகுதிbandage

        

 841. அழைப்புdiscipline

        

 842. முழுbird

        

 843. மையம்challenge

        

 844. பாராட்டcomplain

        

 845. வைத்தியர்candidate

        

 846. கரடிdata

        

 847. வளைந்தbent

        

 848. ஏனெனில்because

        

 849. கம்பளம்carpet

        

 850. தற்செயலானaccidental

        

 851. முழுமையானcrisp

        

 852. எரிக்கdecline

        

 853. பின்புலம்application

        

 854. கைclothes

        

 855. செல்cat

        

 856. தீர்மானம்determination

        

 857. விசுவாசமுள்ளbrightly

        

 858. ஏமாற்றம்accuse

        

 859. டாக்டர்Dr

        

 860. பிரசவம்delivery

        

 861. திறன்diamond

        

 862. நாட்டின்atmosphere

        

 863. உண்மையில்actually

        

 864. கடுமையாகbitterly

        

 865. ஒப்புதல்approving

        

 866. பணம்cash

        

 867. தூரம்bush

        

 868. எந்தbroad

        

 869. தனியாகcorrectly

        

 870. ( ஒரு ) ஒப்புதல்disapprove (of)

        

 871. ஒரு , ஒரு ( காலவரையற்ற கட்டுரை )a, an (INDEFINITE ARTICLE)

        

 872. பைbag

        

 873. சமாதானப்படுத்தconvince

        

 874. செயற்கையாகartificially

        

 875. அத்தான்dish

        

 876. வசூலிக்கcharge

        

 877. உரையாடல்conversation

        

 878. தொடங்கும்around

        

 879. விவாகரத்துaccent

        

 880. சரிadjust

        

 881. கச்சேரிconcert

        

 882. வழக்கமானdefinite

        

 883. சரிவுdecline

        

 884. செவிடானdeaf

        

 885. கைதுarrest

        

 886. மசோதாabsence

        

 887. ஈரமானafraid

        

 888. கணக்குdriver

        

 889. அபார்ட்மெண்ட்beef

        

 890. பொதுவானcommon

        

 891. அலங்காரbrick

        

 892. வெறுப்புdislike

        

 893. தெளிவானclear

        

 894. வியத்தகுdinner

        

 895. பங்களிப்புalarm

        

 896. தற்செயலாகcurrently

        

 897. பெட்டிbox

        

 898. கிரீடம்crowded

        

 899. தவிரapart from

        

 900. வேகப்பந்துcracked

        

 901. கருத்து வேறுபாடுdisagree

        

 902. கட்டுப்பாடு ( ஒரு )in control (of)

        

 903. மூலம்by

        

 904. படைarmy

        

 905. பிரகாசமானcourse

        

 906. மந்திரி சபைcabinet

        

 907. இணைassociate

        

 908. கணிசமானbitter

        

 909. சங்கம்club

        

 910. சவால்cooking

        

 911. கீழ்நோக்கிdownwards

        

 912. குற்றவாளிCD

        

 913. விளக்கப்படம்aircraft

        

 914. நூற்றாண்டுbelieve

        

 915. பறைdrum

        

 916. விண்ணப்பிக்கdetermine

        

 917. தோற்றம்bowl

        

 918. கிட்டியcrown

        

 919. ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஒன்றிணைந்தallied

        

 920. தேர்வுchoice

        

 921. வியப்புdislike

        

 922. கட்டப்படுகிறது : கட்டப்படுகிறதுbound: bound to

        

 923. சந்தேகம்community

        

 924. உள்நாட்டுcontrast

        

 925. விவகாரம்document

        

 926. அழிக்கdestroy

        

 927. சுழல்வுcycling

        

 928. கடிகாரம்clock

        

 929. நடனdancer

        

 930. மார்புbreast

        

 931. வரைவுarrive

        

 932. ஒரு ஜோடிconsider

        

 933. அழகுbeauty

        

 934. உள்நாட்டுcentury

        

 935. விவாதிக்கbreath

        

 936. தொடர்ந்துdemand

        

 937. தரவுdata

        

 938. உறுதிconfirm

        

 939. நகரம்copy

        

 940. குணம்carrot

        

 941. பிரிவுafter

        

 942. மறைவைcloset

        

 943. கூட்டம்crowded

        

 944. பழிdentist

        

 945. பெரியdeal

        

 946. தற்போதையalmost

        

 947. அறிவுரைadvice

        

 948. ஆடைachieve

        

 949. வேடிக்கை காட்டுdesperate

        

 950. நுகர்வோர்consumer

        

 951. பருத்திcotton

        

 952. முகாம்customs

        

 953. நம்பிக்கைbelief

        

 954. வளர்ச்சிdevelopment

        

 955. எண்ணappropriate

        

 956. ரத்துdear

        

 957. பாதிக்கும்affect

        

 958. பரந்தcash

        

 959. கதையாசிரியர்awfully

        

 960. விளம்பரadvertising

        

 961. ஆகாய விமானம்aircraft

        

 962. சிறந்த, சிறந்த , நல்ல, நல்லbetter, best, good, well

        

 963. மறைவுcurtain

        

 964. சகdesire

        

 965. கணுக்கால்ankle

        

 966. சமநிலைbalance

        

 967. திக்பிரமையூட்டுamaze

        

 968. துல்லியமாகcriminal

        

 969. போட்டிconfuse

        

 970. டஜன்debt

        

 971. கல்விacademic

        

 972. கருத்துdepress

        

 973. ஆசிரியர்author

        

 974. மேசை முதலானவற்றில் இழுப்பறைbaggage

        

 975. குளியல்correctly

        

 976. விவாதிக்கப்படுகின்றனcovered

        

 977. விளைவுconsequence

        

 978. படகுdirection

        

 979. பல்ban

        

 980. உணர்வுள்ளbuild

        

 981. துவாரம்appointment