NAME

Question types


Start with


Question limit

of 58 available terms

Print test

58 Matching questions

 1. enjoyable / fun
 2. slow
 3. expensive
 4. light (colored)
 5. clean
 6. unhappy
 7. beautiful/pretty
  (woman)
 8. thin
 9. good
 10. important
 11. boring
 12. famous
 13. loose
 14. ugly
 15. wide
 16. old
 17. long
 18. new
 19. small
 20. sweet
 21. good at
 22. high / tall
 23. tired
 24. bad (behavior)
 25. heavy
 26. cheap
 27. short length (not long)
 28. narrow
 29. happy
 30. near
 31. difficult
 32. far
 33. dark
 34. fat
 35. sleepy
 36. spicy
 37. short
 38. cold
 39. salty
 40. hard
 41. soft
 42. easy
 43. hot
 44. silly/stupid
 45. strong
 46. interesting
 47. a lot of/many
 48. fast
 49. dirty
 50. warm
 51. cool
 52. tight / watery
 53. mild/bland/light
 54. smart
 55. quiet
 56. sour
 57. loud/noisy
 58. big
 1. a wăan
 2. b ŋâay
 3. c òp ùn
 4. d tîa
 5. e mii chʉ̂ʉsĭaŋ
 6. f nâa bʉ̀a
 7. g ŋôo
 8. h khem
 9. i thùuk
 10. j lɔ̀ɔ
 11. k yày
 12. l nʉ̀ay
 13. m nàk
 14. n sŭay
 15. o leew
 16. p kwâaŋ
 17. q yə́
 18. r mày
 19. s ûan
 20. t klay
 21. u sămkhan
 22. v lék
 23. w cháa
 24. x rɔ́ɔn
 25. y sòkkapròk
 26. z khwaamsùk
 27. aa sĭaŋdaŋ
 28. ab ŋîap
 29. ac sŭuŋ
 30. ad phɔ̌ɔm
 31. ae ŋûaŋnɔɔn
 32. af phɛɛŋ
 33. ag klây
 34. ah sawàaŋ
 35. ai lŭam
 36. aj dii
 37. ak sân
 38. al nâa sŏncay
 39. am sa àat
 40. an càt
 41. ao kàw
 42. ap khěŋ
 43. aq yâak
 44. ar nâa klìat
 45. as sanùk
 46. at khɛ̂ɛp
 47. au cʉ̀ʉt
 48. av mʉ̂ʉt
 49. aw nîm
 50. ax khwaamthúk
 51. ay phèt
 52. az năaw
 53. ba prîaw
 54. bb yaaw
 55. bc rew
 56. bd kháp
 57. be yen
 58. bf kèŋ