NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

29 Matching questions

 1. 7:00pm
 2. 11:00pm
 3. 4:00am
 4. half
 5. 1:00pm
 6. 2:00pm
 7. 10:00am
 8. 4:00pm
 9. second
 10. 6:00pm
 11. 3:00pm
 12. 8:00pm
 13. 3:00am
 14. 11:00am
 15. 2:00am
 16. 5:00pm
 17. hour
 18. 6:00am
 19. to
 20. minute
 21. 9:00am
 22. 12:00am midnight
 23. 7:00am
 24. 12:00pm noon
 25. 10:00pm
 26. 9:00pm
 27. 8:00am
 28. 5:00am
 29. 1:00am
 1. a tii 2
 2. b thʉ̌ŋ
 3. c tii 5
 4. d wínathii
 5. e thîaŋ
 6. f naathii
 7. g khrʉ̂ŋ
 8. h 6 thûm / thîaŋ khʉʉn
 9. i kâaw mooŋ cháaw
 10. j bàay săam mooŋ
 11. k chûamooŋ
 12. l tii 4
 13. m 3 thûm
 14. n 2 thûm
 15. o 1 thûm
 16. p bàay sìi mooŋ
 17. q bàay mooŋ
 18. r tii 3
 19. s pɛ̀ɛt mooŋ cháaw
 20. t cèt mooŋ cháaw
 21. u hòk mooŋ yen
 22. v hâa mooŋ yen
 23. w tii 1
 24. x hòk mooŋ cháaw
 25. y sìp-èt mooŋ
 26. z sìp mooŋ cháaw
 27. aa bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ
 28. ab 5 thûm
 29. ac 4 thûm