NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

29 True/False questions

 1. 5 thûm10:00pm

        

 2. sìp mooŋ cháaw7:00am

        

 3. khrʉ̂ŋto

        

 4. 6 thûm / thîaŋ khʉʉn12:00am midnight

        

 5. tii 53:00am

        

 6. 1 thûm7:00pm

        

 7. sìp-èt mooŋ1:00pm

        

 8. 2 thûm8:00pm

        

 9. cèt mooŋ cháaw7:00am

        

 10. hòk mooŋ cháaw10:00am

        

 11. tii 44:00am

        

 12. thʉ̌ŋto

        

 13. 3 thûm8:00pm

        

 14. chûamooŋ1:00pm

        

 15. kâaw mooŋ cháaw6:00am

        

 16. 4 thûm11:00pm

        

 17. naathiiminute

        

 18. tii 22:00am

        

 19. tii 13:00am

        

 20. hâa mooŋ yen5:00pm

        

 21. thîaŋ12:00pm noon

        

 22. wínathiisecond

        

 23. bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ2:00pm

        

 24. hòk mooŋ yen6:00pm

        

 25. bàay sìi mooŋ4:00pm

        

 26. tii 33:00am

        

 27. bàay mooŋ4:00pm

        

 28. pɛ̀ɛt mooŋ cháaw7:00am

        

 29. bàay săam mooŋ4:00pm