NAME

Question types


Start with


Question limit

of 67 available terms

Print test

65 Matching questions

 1. Please (go ahead)
 2. very busy
 3. Where have you been?
 4. How are you?
 5. what's wrong
 6. To the library
 7. "som tam" is a kind of Thai dish, very spicy
 8. I am fine, thank you
 9. How to you say ... in thai?
 10. What colour do you like?
 11. Sorry for being late
 12. it's alright
 13. I'm going home
 14. oh, what's wrong
 15. Normally, what do you do during weekends
 16. what language do you speak?
 17. Yes, good bye
 18. Nice to meet you
 19. What is your name
 20. I'm not really well
 21. What do you do?
 22. Can you say it one more time?
 23. me too
 24. Where are you going
 25. Where do you live
 26. Happy birthday!
 27. Excuse me, do you have a pen?
 28. What province?
 29. Yes, see you again soon
 30. I can't hear you
 31. Oh, it's terrible
 32. My name is ....
 33. Yes, here it is
 34. good
 35. What country do you come from?
 36. What is your occupation?
 37. What about you?
 38. Chinese new year
 39. Excuse me, which way is the bathroom?
 40. Have you finished?
 41. I've been to the market
 42. Is Thai food delicious?
 43. Where are you from?
 44. Thank you very much
 45. so so
 46. No idea
 47. i'm having a cold
 48. stomachache
 49. headache
 50. I'm going to a friend's house
 51. What is "Som Tam"
 52. It's called ....
 53. Don't you like black?
 54. Happy new year!
 55. I went to see the doctor
 56. Can you speak slowly please
 57. To the bathroom
 58. Likewise
 59. I'm also fine, thank you
 60. Why do you learn thai?
 61. What is it again?
 62. Hello
 63. What is your nationality?
 64. so far so good
 65. Oh, I'm so sorry
 1. a mây dâay yin khráp
 2. b pen wàt nít nɔ̀y
 3. c ?a ray ná khráp
 4. d kɔ̂ yaŋ ŋán yaŋ ŋán
 5. e khɔ̌ɔ thôot thîi maa sǎay
 6. f pùat hǔa
 7. g ?aa-hǎan thay ?a rɔ̀y máy
 8. h chəən khráp
 9. i khun maa càak phrathêet ?a ray khráp
 10. j kɔ̂ dii khráp
 11. k sa baay dii khɔ̀ɔp khun
 12. l lɛ́ɛw khun lâ khráp
 13. m khun pen kon châat ?a ray khráp
 14. n khun chʉ̂ʉ ?a ray khráp
 15. o sa wàt dii pii mày
 16. p "som tam" khʉʉ ?a ray
 17. q pòk ka ti lɛ́ɛw, wan sǎw wan ?aa thít khun tham ?a ray
 18. r sawàtdii khráp
 19. s chên kan
 20. t pen yaŋ ŋay bâaŋ khráp
 21. u sèt rʉ́ yaŋ
 22. v kɔ̂ rʉ̂ay rʉ̂ay
 23. w pay hɔ̂ŋ sa-mùt
 24. x mây sâap khráp
 25. y cà glàp bâan
 26. z tham may thʉ̌ŋ rian phaa-sǎa thay
 27. aa pen ?a ray khráp
 28. ab "som tam" khʉʉ ?aa-hǎan thay, phèt mâak
 29. ac phûut wâa ...
 30. ad cà pay nǎy khráp
 31. ae khun chɔ̂ɔp sǐi ?a ray bâaŋ khráp
 32. af ?âaw, pen ?a ray lə̌ə
 33. ag mii khráp, nîi khráp
 34. ah thôot ná khráp, thôot ná khráp, míi paak-kàa máy
 35. ai pay bâan phʉ̂an
 36. aj phûut ?iik thii dâay máy khráp
 37. ak pay hǎa mɔ̌ɔ maa
 38. al phǒm kɔ̂ sa baay dii
 39. am pùat thɔ́ɔŋ
 40. an yin dii thîi dáay rúu-càk khráp
 41. ao khráp, sawàt dii khráp
 42. ap thôot khráp, hɔ̂ŋ náam pay thaaŋ nǎy
 43. aq pay nǎy maa khráp
 44. ar khun maa càak thîi nǎy khráp
 45. as pay ta-làat maa
 46. at wan trùt ciin
 47. au khun yùu thîi nǎy
 48. av mây pen ray
 49. aw phûut cháa cháa nɔ̀y dâay máy
 50. ax mây chɔ̂ɔp sǐi dam lə̌ə khráp
 51. ay khɔ̀ɔp khun mâak khráp
 52. az ... phaa-sǎa thay phûut wâa yaŋ-ŋay
 53. ba mây khɔ̂y sa baay khráp
 54. bb pay hɔ̂ŋ náam
 55. bc khun phûut phaa-sǎa ?a ray
 56. bd khun pen kon caŋ-wàt ?a ray khráp
 57. be phǒm chʉ̂ʉ ... khráp
 58. bf yûŋ mâak khráp
 59. bg khun tham ?aa-chiip ?a ray
 60. bh khráp, lɛ́ɛw phóp kan mày ná khráp
 61. bi kɔ̂ mʉ̌an kan
 62. bj lə́ə khráp, yɛ̂ɛ ciŋ
 63. bk taay lɛ́ɛw, khɔ̌ɔ thôot ná khráp
 64. bl sùk sǎn wan kə̀ət
 65. bm khun tham ŋaan ?a ray