NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms

Print test

99 Matching questions

 1. by oneself
 2. Eyeglasses
 3. A piece
 4. That friend.
 5. Is this a watch or a pen?
 6. on
 7. The book is between the table and the chair
 8. tonight
 9. a set
 10. No one knows.
 11. Sunday Morning
 12. yesterday evening
 13. Every morning
 14. Nobody understands me.
 15. in
 16. This one
 17. have a date/appointment
 18. Is Thai difficult?
 19. Trip
 20. Recognize anybody?
 21. Who did you come to see?
 22. Eat (informal)
 23. Money
 24. 100,000
 25. expensive
 26. Thai is not easy.
 27. to have free time
 28. salty
 29. that
 30. Map
 31. pencil
 32. The first
 33. spicy
 34. That is a bag
 35. The bathroom is on the left
 36. to go together with
 37. cheap
 38. sweet
 39. Country
 40. Do you have?
 41. I want to try
 42. Lie
 43. newspaper
 44. it
 45. friend
 46. 1,000,000
 47. Have fun on your trip
 48. busy
 49. My friend.
 50. Also
 51. Whose book (is it)?
 52. 1000
 53. 2 3/5
 54. What is this?
 55. book
 56. Where do you live?
 57. early morning
 58. Room
 59. sour
 60. bag
 61. 10,000
 62. 4^2
 63. loved one / GF / BF
 64. pen
 65. Is the phone on the table?
 66. and, together, with
 67. The phone is on the table
 68. to take a trip
 69. I am Thai
 70. Tomorrow Morning
 71. late
 72. Picture
 73. How old is your friend?
 74. mix or combine
 75. Anyone.
 76. Nobody can do it.
 77. split
 78. Way
 79. Paper
 80. How much is this one?
 81. I'd like to talk it over with my friend first.
 82. this
 83. evening
 84. Who is here?
 85. "see you"
 86. under
 87. to wake someone up
 88. I can go
 89. must
 90. I live in Bangkok
 91. What is your friend's name?
 92. Table
 93. night
 94. The fifth
 95. tomorrow night
 96. Bottoms up
 97. 1.3
 98. who?
 99. Chair
 1. a bpai duay gan
 2. b Khrai gôr dâi. ใครก็ได้
 3. c bon
 4. d mii-nat
 5. e Thîi nîi mii khrai? ที่นี่มีใคร
 6. f bpai-tiao
 7. g Schin
 8. h nan gra-bpao
 9. i Rúu jàk khrai mǎi? รู้จักใครไหม
 10. j bpaak-gaa
 11. k Kun yuu tii-nai ka
 12. l Tiao
 13. m sawng sèet saam sùan haa
 14. n bpai dai
 15. o Wen-dtaa
 16. p Paa-saa tai yaak mái
 17. q Faen
 18. r dtee-chaao
 19. s bpluk
 20. t Phêuan khun aa yú thâorài? เพื่อนคุณอายุเท่าไหร่
 21. u dtong
 22. v Khǒr bprèuksǎa phêuan phǒm gòrn.ขอปรึกษาเพื่อนผมก่อน
 23. w man
 24. x kuen prungnii
 25. y Ngen
 26. z Nǎngsěu khrai khráp? หนังสือใครครับ
 27. aa Peentii
 28. ab Sìi gamlang sawng
 29. ac nangsuu-pim
 30. ad Gao-ii
 31. ae paeng
 32. af Mâi mii khrai khâo jai chǎn. ไม่มีใครเข้าใจฉัน
 33. ag yen waan nii
 34. ah tuk Chaao
 35. ai nai
 36. aj kon diao
 37. ak Nii naa li gaa ruu bpaak-gaa
 38. al Phom bpen khon thai krap
 39. am Phêuan khon nán. เพื่อนคนนั้น
 40. an Khem
 41. ao dinsaow
 42. ap An níi
 43. aq Nangsuu y`u rá-wàang dtò gáp gao-ii
 44. ar Yeahk
 45. as laan
 46. at jee-gan
 47. au Mâi mii khrai sâap. ไม่มีใครทราบ
 48. av Khrai ใคร
 49. aw yuu tii grung-tehp krahp
 50. ax Mâi mii khrai tham dâi. ไม่มีใครทำได้
 51. ay Gaw
 52. az Dtó
 53. ba Hong-náam yùu taang sáai
 54. bb tùuk
 55. bc nii
 56. bd saai
 57. be Mii ______ mai
 58. bf Briaow
 59. bg yung
 60. bh Maa hǎa khrai khráp? มาหาใครครับ
 61. bi Moht ghaeo
 62. bj sawn
 63. bk Chaao wan aa-tit
 64. bl gra-bpao
 65. bm yen
 66. bn Yaak long
 67. bo nan
 68. bp Phet
 69. bq kuen
 70. br Goh hok
 71. bs kuen nii
 72. bt Ruup
 73. bu Phêuan phǒm. เพื่อนผม
 74. bv Neung jùt saam
 75. bw Waarn
 76. bx Dhek
 77. by meun
 78. bz Taang
 79. ca waang
 80. cb Hong
 81. cc Grà-dàat
 82. cd Phêuan khun chêu àrai? เพื่อนคุณชื่ออะไร
 83. ce Nii arai?
 84. cf Bprà-teet
 85. cg Too-ra-sàp yùu bon dtó chai mai
 86. ch dtaai
 87. ci pheuan เพื่อน
 88. cj Cshoot
 89. ck gap
 90. cl tii haa
 91. cm An nii tao-rài
 92. cn Leuam
 93. co pan
 94. cp tii nueng
 95. cq Tiao hai sanook na
 96. cr Too-rá-sàp yùu bon dtò
 97. cs nangsuu
 98. ct Paa-saa tai ngaai mái
 99. cu Prung Nii Chao