NAME

Question types


Start with


Question limit

of 85 available terms

Print test

85 Multiple choice questions

 1. That
 2. Aneder
 3. Maybe, pere, sai, kai, teref
 4. Jehan tek
 5. Mesaoy
 6. Sai
 7. Kel kai be'ed
 8. Babete, bera'lai
 9. Kai'elaoh
 10. Kai qereyb
 11. Kai'elaoh
 12. Kai beja'iai
 13. Key ojeh sai
 14. Jeonehey, tekehe, jeysa kehe
 15. Ghereob afetab sai pehelai
 16. Hderey'ai
 17. Meyrai sateh
 18. Gueol
 19. Kai aoper
 20. Meyn sai
 21. Key janeb
 22. Fey
 23. Key ojeh sai
 24. Kai ared guered
 25. Meguere, leyken
 26. Kai aneder
 27. Kai bedelai
 28. Kai qereyb
 29. Gueleh mesheyn
 30. Ke samehai
 31. About
 32. Kai bere'ekes
 33. Teyn alefaz
 34. Jeysa
 35. Meyn
 36. Kai neychai
 37. Bere'ekes
 38. Neycha
 39. Sai deor
 40. Kai aneder
 41. Kai baher
 42. Pase, qereybe, zerey'aibsai, beqeder
 43. Kai metabeq
 44. Deo alefazo
 45. Kai baojeob
 46. An kai begheyr
 47. These
 48. Jeb sai
 49. Bemeqabeleh
 50. Kai bed'ed
 51. Beyreoney hesai
 52. Oh
 53. Kai begheyr
 54. Kai kereyb
 55. Deferet
 56. Kai samehai
 57. Kai sateh
 58. Kai neychai
 59. Eqebey
 60. Alet
 61. Bala'iy
 62. Khetem
 63. Aguala
 64. Kai par
 65. Kai deremeyan
 66. Sai pehelai
 67. Keo
 68. Kai
 69. Meyn sai
 70. But I'm busy
 71. Mekan kai aneder
 72. Kai aoper
 73. Kai qereyb tereyn
 74. Kai'elaoh
 75. Meyz kai neychai
 76. Deoserey terefe
 77. Kai neychai
 78. Kai aoper
 79. Jeb tek
 80. Baher
 81. This
 82. Kar kai baher
 83. Kai'elaoh
 84. Kai aneder
 85. Kai deoran