NAME

Question types


Start with


Question limit

of 85 available terms

Print test

85 True/False questions

 1. InsideKai'elaoh

        

 2. BeforeKe samehai

        

 3. Two wordsKai begheyr

        

 4. ButBaher

        

 5. Because ofKey ojeh sai

        

 6. NearFey

        

 7. ThreeMeyn sai

        

 8. WithKai sateh

        

 9. Inside the houseKar kai baher

        

 10. ThanTeyn alefaz

        

 11. ToKai aneder

        

 12. ForFey

        

 13. With meMeyrai sateh

        

 14. Close toKai qereyb

        

 15. In addition toKai samehai

        

 16. UnderKai kereyb

        

 17. IntoKai aneder

        

 18. PlusMesaoy

        

 19. BelowKai neychai

        

 20. In inspite odKai baojeob

        

 21. ByPase, qereybe, zerey'aibsai, beqeder

        

 22. According toKai metabeq

        

 23. Except forKai qereyb tereyn

        

 24. AgainstBere'ekes

        

 25. Leyken meyn mesereof heonBut I'm busy

        

 26. YhMeyn

        

 27. As well asJeysa

        

 28. BehindEqebey

        

 29. BetweenKe samehai

        

 30. OppositeAlet

        

 31. KehThat

        

 32. NextAguala

        

 33. DownGueol

        

 34. OnKai aoper

        

 35. SinceJeb sai

        

 36. BesideKe samehai

        

 37. Sai mete-eleqKai deremeyan

        

 38. PerKai kereyb

        

 39. TowardKey janeb

        

 40. Outside the carKai baher

        

 41. Prior toSai pehelai

        

 42. On top ofKai aoper

        

 43. WithoutKai begheyr

        

 44. BeneathAguala

        

 45. ExceptKai'elaoh

        

 46. DuringKai deoran

        

 47. Before sunsetKe samehai

        

 48. YhMaybe, pere, sai, kai, teref

        

 49. After tomorrowKel kai be'ed

        

 50. Far fromSai

        

 51. WithinKai aneder

        

 52. As far asSai deor

        

 53. UntilJeb tek

        

 54. Due toKey ojeh sai

        

 55. Near toKai kereyb

        

 56. Without himAn kai begheyr

        

 57. RoundGueol

        

 58. BeyondEqebey

        

 59. On behalf ofKai aoper

        

 60. AcrossKai par

        

 61. AroundGueol

        

 62. ThroughMeyn sai

        

 63. Instead ofAneder

        

 64. FromSai

        

 65. Outside ofBeyreoney hesai

        

 66. ViaHderey'ai

        

 67. UnlikeKai bere'ekes

        

 68. OverKhetem

        

 69. Inside odAneder

        

 70. Under the tableMekan kai aneder

        

 71. OfKai aoper

        

 72. AtBaher

        

 73. AboveJeb sai

        

 74. AsMaybe, pere, sai, kai, teref

        

 75. TillGueleh mesheyn

        

 76. AfterKai bed'ed

        

 77. InKai aoper

        

 78. ThoseKeo

        

 79. UpKai aoper

        

 80. OutsideBeyreoney hesai

        

 81. DespiteDeferet

        

 82. In front ofKai beja'iai

        

 83. OutKai

        

 84. AmongKai ared guered

        

 85. Next toAguala