NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

23 Matching questions

 1. rule
 2. purpose
 3. declaration
 4. information
 5. list
 6. greeting
 7. complete, fill
 8. expire
 9. insurance
 10. stay in line
 11. main
 12. driver's license
 13. reason
 14. document
 15. safety
 16. describe
 17. person(al)
 18. verb
 19. customs
 20. organize
 21. staff
 22. row
 23. wow!
 1. a maqsad
 2. b amaldan chiqmoq
 3. c tasvirlamoq
 4. d shaxs
 5. e sabab
 6. f salomlashuv
 7. g tuzmoq
 8. h to'ldirmoq
 9. i asosiy
 10. j xodim
 11. k qoyil!
 12. l bojxona
 13. m xavfsiz
 14. n sug'urta
 15. o navbatga turmoq
 16. p ro'yxat
 17. q qator
 18. r qoida
 19. s ma'lumot
 20. t hujjat
 21. u fe'l
 22. v haydovchilik guvohnomasi
 23. w deklaratsiya