NAME

Question types


Start with


Question limit

of 56 available terms

Print test

55 Matching questions

 1. To plan
 2. Passport picture
 3. Specialty
 4. To participate
 5. To fail an exam
 6. Training
 7. Forestry
 8. To pass an exam
 9. Câu thương, câu nhớ, câu chờ , câu mong
 10. To reside
 11. News clip
 12. Application form for foreign students
 13. Ministry of Education and Training
 14. Business and commerce
 15. To accept
 16. To accept, agree
 17. Connected with
 18. Time limit, term
 19. To be accepted
 20. Computer science
 21. Accounting
 22. To report
 23. Administration
 24. Qualifications, diploma
 25. To consist of
 26. News article
 27. Technology
 28. Biotechnology
 29. To supply, provide
 30. Agriculture
 31. Aid
 32. Business administration
 33. For example
 34. Profession
 35. Whole, all
 36. To establish
 37. To hand in
 38. To appertain
 39. To go through, pass
 40. Detail
 41. Country
 42. To examine
 43. all details related to
 44. Examination
 45. Announcement
 46. Now
 47. Deadline to submit application
 48. To enroll
 49. Passport number
 50. Aid program
 51. To sign
 52. Candidate
 53. To continue
 54. According to regulations
 55. Document
 1. a Quản trị kinh doanh
 2. b Ngành chuyên môn
 3. c Tiếp tục
 4. d Cung cấp
 5. e Đào tạo
 6. f Cư ngụ
 7. g Quản lý
 8. h Mọi chi tiết xin liên hệ với
 9. i Chi tiết
 10. j Văn bằng
 11. k Kinh doanh thương mại
 12. l Ra về gửi bốn câu thơ ...
 13. m Ảnh kiểu hộ chiếu
 14. n Chẳng hạn như/ ví dụ như
 15. o Theo lệ
 16. p Thông báo
 17. q Trải qua
 18. r Gồm có
 19. s Viện trợ
 20. t Xứ
 21. u Số hộ chiếu
 22. v Thời hạn nộp hồ sơ
 23. w Thời hạn
 24. x Công nghệ
 25. y Liên hệ với
 26. z Xem xét
 27. aa Thi rớt/trượt
 28. ab Nghề nghiệp
 29. ac Thí sinh
 30. ad Hồ sơ
 31. ae Dự định
 32. af Bộ Giáo dục và Đào tạo
 33. ag Trúng tuyển
 34. ah Nộp
 35. ai Chấp nhận
 36. aj Khoa học máy tính
 37. ak Kế toán
 38. al Trình lên
 39. am Thuộc
 40. an Cuộc thi
 41. ao Công nghệ sinh học
 42. ap Bản tin
 43. aq Phiếu lưu học sinh
 44. ar Ký tên
 45. as Tham gia
 46. at Thiết lập
 47. au Nhận
 48. av Chương trình viện trợ
 49. aw Toàn(bộ)
 50. ax Thi đỗ
 51. ay Nông nghiệp
 52. az Trích báo
 53. ba Hiện
 54. bb Tuyển sinh
 55. bc Lâm nghiệp