NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 Matching questions

 1. Navy blue
 2. To deliver
 3. Sweet
 4. Gold
 5. To take money
 6. They
 7. Please
 8. To be sold out
 9. Wool
 10. To wear
 11. Wood
 12. Pair
 13. To bargain
 14. Is it ok?
 15. On / about / relating to
 16. Leather
 17. Collection (of poems)
 18. Feel free / Go Ahead
 19. Slipper
 20. Shoe
 21. (Made) of
 22. Price
 23. To take off (discount)
 24. Poet
 25. Saleswoman
 26. Ok
 27. To wear (shoes)
 28. Novel
 29. Size
 30. Short sleeve shirt
 31. First sale of the day
 32. Green
 33. Kind / Type / Sort
 34. Amusement
 35. Kilogram
 36. Fitting room
 37. Stone
 38. It's too expensive?
 39. I'll take 50000 Dong (from you)
 40. Hot
 41. Silk
 42. Poetry / Poem
 43. Bamboo
 44. Fabric
 45. Too small / tight
 46. How much is this book worth?
 47. Reporter
 48. To fit
 49. Defense
 50. To be angry
 1. a Hết
 2. b Về
 3. c Mặc
 4. d Vừa
 5. e Lấy anh 50 nghìn
 6. f Lấy
 7. g Xanh lá cây
 8. h Chật
 9. i Cô Bán hàng
 10. j Len
 11. k Nóng
 12. l Đôi
 13. m Nhà báo
 14. n Tiểu thuyết
 15. o Được không?
 16. p Bằng
 17. q Chở
 18. r Bán mở hàng
 19. s Vải
 20. t Da
 21. u Được
 22. v Sự bảo vệ
 23. w Cân (N) / Ký (S)
 24. x Sao đắt thế?
 25. y Áo ngắn tay
 26. z Lụa
 27. aa Tập
 28. ab Xanh nước biển
 29. ac Dép
 30. ad Giận / Tức
 31. ae Giầy
 32. af Bớt
 33. ag Vàng
 34. ah Đá
 35. ai Phòng thử
 36. aj Mời
 37. ak Thơ
 38. al Nhà thơ
 39. am Tre
 40. an Gỗ
 41. ao Đi
 42. ap Cuốn này bán thế nào đay?
 43. aq Cuộc vui
 44. ar Cỡ
 45. as Người ta
 46. at Ngọt
 47. au Thứ / Loại
 48. av Cứ tự nhiên
 49. aw Mặc cả / Mà cả / Trả Giá
 50. ax Giá