NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. Nhà báoReporter

        

 2. Phòng thửPoet

        

 3. Xanh lá câyGreen

        

 4. LụaSilk

        

 5. Áo ngắn tayShort sleeve shirt

        

 6. Tiểu thuyếtKind / Type / Sort

        

 7. ThơPoetry / Poem

        

 8. BớtSweet

        

 9. VừaTo fit

        

 10. GỗSize

        

 11. MặcTo wear

        

 12. GiầyTo take money

        

 13. DépLeather

        

 14. DaTo wear (shoes)

        

 15. NóngGold

        

 16. Được không?Ok

        

 17. VềOn / about / relating to

        

 18. Mặc cả / Mà cả / Trả GiáTo be angry

        

 19. NgọtSweet

        

 20. Người taThey

        

 21. Cân (N) / Ký (S)Kilogram

        

 22. Giận / TứcTo be angry

        

 23. LấyTo take money

        

 24. VảiTo fit

        

 25. GiáStone

        

 26. Cuốn này bán thế nào đay?Saleswoman

        

 27. ĐáStone

        

 28. BằngHot

        

 29. CỡSize

        

 30. LenTo wear (shoes)

        

 31. ĐiPair

        

 32. TreTo wear (shoes)

        

 33. Bán mở hàngFeel free / Go Ahead

        

 34. TậpCollection (of poems)

        

 35. Cô Bán hàngSaleswoman

        

 36. VàngGold

        

 37. Lấy anh 50 nghìnI'll take 50000 Dong (from you)

        

 38. ĐượcOk

        

 39. Cuộc vuiTo deliver

        

 40. ChậtToo small / tight

        

 41. Nhà thơReporter

        

 42. Sao đắt thế?Short sleeve shirt

        

 43. Sự bảo vệDefense

        

 44. ChởTo deliver

        

 45. ĐôiTo wear (shoes)

        

 46. HếtToo small / tight

        

 47. Xanh nước biểnNavy blue

        

 48. Thứ / LoạiKind / Type / Sort

        

 49. MờiPlease

        

 50. Cứ tự nhiênFirst sale of the day