NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

52 Matching questions

 1. Late
 2. Minute
 3. Photo
 4. Computer Science
 5. Clock / Watch
 6. Noon
 7. Evening
 8. Thus / So
 9. Doctorate
 10. To be married
 11. What time?
 12. Often
 13. According to
 14. Side
 15. Half
 16. To be occurring
 17. To have a husband
 18. TV
 19. Still
 20. Let me introduce
 21. University of Technology
 22. Occurred
 23. To allow
 24. Company
 25. To introduce (someone to someone)
 26. To defend
 27. Night
 28. Soon
 29. Nhanh
 30. To set a watch
 31. History
 32. At
 33. Not yet
 34. Mathematics
 35. To run
 36. To take
 37. To have the honor
 38. That is / that means
 39. Second
 40. Approximately
 41. Thesis / Dissertation
 42. Hour
 43. A half
 44. To Stand / Stop (on a clock)
 45. Afternoon
 46. (for) how long?
 47. Office
 48. Morning
 49. Family
 50. To specialize (in)
 51. To meet
 52. Ago
 1. a Lúc
 2. b Gia Đình
 3. c Công ty
 4. d Phút
 5. e Đứng
 6. f Đấy
 7. g Tức là
 8. h Tiến Sĩ
 9. i Bên
 10. j Sâng
 11. k Lấy
 12. l Xin giới thiệu
 13. m Sắp
 14. n Luận án
 15. o Có gia đình
 16. p Ti vi
 17. q Nhanh
 18. r Bảo vệ
 19. s Có chồng
 20. t Giờ
 21. u Theo
 22. v Gần
 23. w Giây
 24. x Ảnh
 25. y Hay
 26. z Lịch sử
 27. aa Chưa
 28. ab Muộn
 29. ac Rưỡi
 30. ad Đại học bách khoa
 31. ae Lấy đồng hồ
 32. af Làm quen
 33. ag Toán
 34. ah Vẫn còn
 35. ai Hân hạn
 36. aj Chạy
 37. ak Chiều
 38. al Tin học
 39. am Cách đây
 40. an Trưa
 41. ao Văn phòng
 42. ap Đã
 43. aq Chuyên (vê)
 44. ar Giới thiệu (ai với ai)
 45. as Nửa
 46. at Xin
 47. au Đêm
 48. av Đang
 49. aw Tôi
 50. ax Đồng hồ
 51. ay Mấy giờ?
 52. az Bao lâu?