NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

53 True/False questions

 1. SắpSoon

        

 2. NhanhNhanh

        

 3. Vẫn cònStill

        

 4. Công tyCompany

        

 5. Gia ĐìnhFamily

        

 6. BênTo allow

        

 7. Có gia đìnhTo be married

        

 8. RưỡiA half

        

 9. ToánSide

        

 10. ĐấyThus / So

        

 11. Đồng hồTo set a watch

        

 12. Bảo vệTo defend

        

 13. Có chồngTo have a husband

        

 14. GầnPhoto

        

 15. TrưaNoon

        

 16. Lấy đồng hồTo set a watch

        

 17. TheoAccording to

        

 18. Chuyên (vê)To have the honor

        

 19. ẢnhPhoto

        

 20. ChưaNot yet

        

 21. Lịch sửThat is / that means

        

 22. MuộnLate

        

 23. Giới thiệu (ai với ai)To introduce (someone to someone)

        

 24. HayNhanh

        

 25. LấyTo take

        

 26. Tức làThat is / that means

        

 27. TiếngHour

        

 28. ĐêmNight

        

 29. ĐứngTo Stand / Stop (on a clock)

        

 30. GiờHour

        

 31. Mấy giờ?What time?

        

 32. Tiến SĩHour

        

 33. LúcAt

        

 34. Xin giới thiệuLet me introduce

        

 35. XinTo allow

        

 36. Bao lâu?(for) how long?

        

 37. TôiAt

        

 38. ĐãOccurred

        

 39. Làm quenTo meet

        

 40. ĐangNight

        

 41. NửaSoon

        

 42. Ti viEvening

        

 43. Cách đâyAgo

        

 44. ChạyTo take

        

 45. Hân hạnComputer Science

        

 46. PhútAt

        

 47. ChiềuAfternoon

        

 48. Luận ánStill

        

 49. Đại học bách khoaClock / Watch

        

 50. SângMorning

        

 51. Tin họcComputer Science

        

 52. Văn phòngOffice

        

 53. GiâySecond