NAME

Question types


Start with


Question limit

of 95 available terms

Print test

94 Matching questions

 1. Professor
 2. Entension school
 3. To go up / come up
 4. To establish
 5. Semester
 6. schedule
 7. Arm / Hand
 8. To assign
 9. Do not (imperative)
 10. A place
 11. To place
 12. In addition / besides
 13. To train
 14. Grammar
 15. Crowded
 16. First
 17. Fun
 18. To be finished / done
 19. Both .... and ...
 20. To go downstairs
 21. Old / Ancient
 22. At that time
 23. To pay attention
 24. At the end of class
 25. Same as
 26. To talk
 27. To receive
 28. Science
 29. Everyday
 30. To write
 31. Tape (VHS / Cassette)
 32. To go out / come out
 33. With each other
 34. To call
 35. To contribute
 36. Famous
 37. To cross / pass / come over
 38. Graduate school
 39. Faculty
 40. To go down / get down
 41. Language lab
 42. To come / arrive
 43. To fix / repair / correct
 44. Or (statement)
 45. Minister
 46. Letter
 47. Next time
 48. To return
 49. Chalkboard
 50. Page
 51. More than
 52. Painting
 53. Of (preposition)
 54. To enter / come in
 55. Last
 56. OK?
 57. Last time
 58. Audio tape
 59. To research
 60. To be named for
 61. To eat breakfast
 62. To come to class
 63. To carry
 64. Test / quiz
 65. Part
 66. To go back to homeland
 67. To be absent
 68. To go upstairs
 69. To have a meeting
 70. Very good / excellent
 71. To raise hand
 72. Center
 73. Forget
 74. To practice
 75. To cross / pass / stop by
 76. To review / to study
 77. To sit
 78. Class period
 79. To test / To examine
 80. To send
 81. One of
 82. To come back / return
 83. Dish
 84. Homework
 85. To record
 86. Early
 87. Different / Another
 88. Again
 89. Prize / Award
 90. Error / Mistake
 91. To explain
 92. Do something (imperative)
 93. Continue without interruption (imperative)
 94. Sentence
 1. a Lên gác / Lên lầu
 2. b Ra
 3. c Tay
 4. d Sớm
 5. e Viết
 6. f Mục sư
 7. g Giao
 8. h Lên
 9. i Qua
 10. j Nhé
 11. k Dược
 12. l Bài tập về nhà
 13. m Trung tâm
 14. n Giảng
 15. o Đặt
 16. p Băng ghi âm
 17. q Của
 18. r Cuối cùng
 19. s Tập
 20. t Giảng viên
 21. u Lúc ấy
 22. v Nổi tiếng
 23. w Phòng học tiếng
 24. x Chú ý
 25. y Vừa .... vừa ...
 26. z Hàng ngày
 27. aa Băng
 28. ab Hệ mở rộng
 29. ac Cổ
 30. ad Thư / Thơ
 31. ae Giờ học
 32. af Ôn
 33. ag Đến / Tới
 34. ah Học kỳ
 35. ai Trả
 36. aj Nghiên cứu
 37. ak Cuối giờ
 38. al Ăn sáng
 39. am Chữa / Sửa
 40. an Hơn
 41. ao Bảng
 42. ap Mang / Đem
 43. aq Đừng
 44. ar Về
 45. as Một trong những
 46. at Vui
 47. au Xuống nhà
 48. av Quên
 49. aw Mang tên
 50. ax Món (ăn)
 51. ay Khác
 52. az Nói chuyện
 53. ba Thời khoá biểu
 54. bb Góp phần
 55. bc Với nhau
 56. bd Lỗi
 57. be Tốt lắm
 58. bf Hoặc
 59. bg Xuống
 60. bh Giải thưởng
 61. bi Đi học
 62. bj Lần trước
 63. bk Hãy
 64. bl Ngồi
 65. bm Câu
 66. bn Phần
 67. bo Đầu tiên
 68. bp Vắng mặt
 69. bq Bài kiểm tra
 70. br Giơ tay lên
 71. bs Bằng / Như
 72. bt Khoa học
 73. bu Gửi
 74. bv Ngoài ra
 75. bw Lại
 76. bx Đông
 77. by Khoa
 78. bz Gọi điện thoại
 79. ca Xong
 80. cb Tranh
 81. cc Ngữ pháp / Văn phạm
 82. cd Trang
 83. ce Cao học
 84. cf Lần sau
 85. cg Dào tạo
 86. ch Thành lập
 87. ci Ghi âm
 88. cj Kiểm tra
 89. ck Họp
 90. cl Nơi
 91. cm Vào
 92. cn Sang
 93. co Cứ
 94. cp Về nước