NAME

Question types


Start with


Question limit

of 30 available terms

Print test

30 Matching questions

 1. 13
 2. 4
 3. 24
 4. 25
 5. 11
 6. 5
 7. 8
 8. 6
 9. 26
 10. 20
 11. 19
 12. 3
 13. 14
 14. 9
 15. 23
 16. 28
 17. 27
 18. 2
 19. 18
 20. 10
 21. 29
 22. 1
 23. 16
 24. 30
 25. 22
 26. 7
 27. 17
 28. 15
 29. 21
 30. 12
 1. a hai mươi sáu
 2. b hai mươi bốn
 3. c ba
 4. d mười lăm
 5. e năm
 6. f mười một
 7. g bảy
 8. h sáu
 9. i mười ba
 10. j tám
 11. k mười
 12. l hai mươi chín
 13. m hai mươi
 14. n hai mươi mốt
 15. o hai mươi tám
 16. p hai mươi lăm
 17. q hai mươi bảy
 18. r mười tám
 19. s chín
 20. t bốn
 21. u hai mươi hai
 22. v mười bốn
 23. w mười bảy
 24. x mười hai
 25. y ba mươi
 26. z một
 27. aa mười chín
 28. ab hai mươi ba
 29. ac hai
 30. ad mười sáu