New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • At last

  O'r diwedd

  Whale

  Morfil/od

  Crab/s

  Cranc/od

  Turn off/put out

  Ddiffodd

  One day

  Ryw ddiwrnod

  Find

  Ffeindio

  Chiefly

  Yn bennaf

  Support

  Chefnogaeth

  Inspiring

  Ysbrydoledig

  Kindness

  Caredigrwydd

  Clever

  Clyfar

  City

  Dinas

  Retired

  Ymddeol

  Surf the net

  Syrffio'r We

  Dress n

  Ffrog

  Frilly

  Ffriliog

  Music

  Miwsig

  Write

  Ysgrifennu

  New Years eve

  Nos Galan

  Boy

  Bachgen

  Chicken

  Ffowlyn

  Vegetable/s

  Llysiau

  Shepherd

  Bugail

  Decorate

  Addurno

  Carols

  Carolau

  Tidy v

  Tacluso

  Carbon foot print

  Ol-troed carbon

  Worry

  Poeni

  On the train

  Ar y tren

  Paper work

  Gwaith papur

  Season ticket

  Tocyn tymor

  Still

  O hyd

  New Years resolutions

  Addunedau blwyddyn newydd

  Soap opera/s

  Opera/au sebon

  Snake/s

  Neidr/nadroedd

  At all

  O gwbl

  At the moment

  Ar hyn o bryd

  Kind

  Caredig

  Novel

  Nofel

  Radio

  Radio

  Around

  O gwmpas

  Strange

  Rhyfedd

  Is something wrong?

  Oes rhywbeth yn bod?

  On fire

  Ar dan

  Nightmare

  Hunllef

  Smell

  Gwynto

  Wake up

  Dihuno

  Carpet

  Carped

  Dream

  Breuddwydio

  Rider

  Marchog

  Full moon

  Leuad llawn

  Gallop

  Carlamu

  Daughter/girl

  Merch

  My sister's husband

  Gwr fy chwaer

  My father

  Fy nhad i

  Everyone except

  Pawb heblaw

  From far away?

  O bell?

  Very close

  Yn agos iawn

  Mile/s

  Milltir/milltiroedd

  Which/that/who is/are

  Sydd

  I use

  Dw i'n defnyddio

  It has improved

  Mae wedi gwella

  A watch

  Oriawr

  Stand

  Sefyll

  At the end of the day

  Ar ddiwedd y dydd

  How many times

  Sawl gwaith

  It means

  Mae e'n meddwl

  Aware

  Ymwybodol

  Something like

  Rhywbeth fel

  It's unbelievable

  Mae'n anhygoel

  Method

  Dull

  At the same time

  Ar yr un pryd

  To give something up

  Rhoi'r gorau i

  A mixture

  Cymysg

  York

  Efrog

  Ground floor

  Y llawr gwaelod

  The main computer

  Y prif gyfrifiadur

  I regret to say

  Dw i'n difaru dwaed

  Enjoy it!

  Mwynha!

  Idiot

  Twpsun

  Throw

  Taflu

  Happen

  Digwydd

  Curse

  Melltithio

  Twice

  Dwywaith

  Grateful

  Diolchgar

  Apple

  Afal

  Lawyer

  Cyfreithwr

  Silly

  Wirion

  Sophisticated

  Soffistigedig

  Bilingual

  Dwyieithog

  Bless you!

  Bendith

  Turn on

  Cynnau

  As much as possible

  Gymaint ag o bosib

  Don't wait for me

  Paid/peidiwch ag aros i mi

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature