New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Vet

  Milfeddyg

  Reception

  Derbynfa

  For sale

  Am werth

  Perfect

  Yn berffaith

  Surprise

  Syrpreis

  On our own

  Ar ein pennau ein hunain

  Shorts

  Siorts

  Don't worry

  Paid poeni

  France

  Ffrainc

  Curry

  Cyri

  Revise

  Adolygu

  On strike

  Ar streic

  To show

  Dangos

  Candle/s

  Cannwyll/canhwyllau

  Gooseberry

  Gwsberen

  Shout

  Gweiddi

  Manager

  Rheolwraig

  Crown

  Coron

  Organise/arrange

  Trefnu

  Possibility

  Posibilrwydd

  On tenterhooks

  Ar bigau drain

  Trouble/difficulty

  Trafferth

  Cycling

  Seiclo

  Breathe

  Anadlu

  Seagull

  Gwylan

  Overhead

  Uwchben

  Ruin

  Murddun

  Sand

  Tywod

  Grand

  Crand

  Harpist

  Telynor

  Music

  Gerddoriaeth

  Parents

  Rhieni

  Situation

  Sefyllfa

  Marry

  Briodi

  Cry

  Lefain

  Glasses

  Sbectol

  Ice cream

  Hufen ia

  Agricultural show

  Sioe amaethyddol

  Lose heart

  Digalonni

  Cheese

  Caws

  Allergy/ies

  Alergedd/au

  Change

  Newid

  Change my mind

  Newid fy meddwl

  Look forward to

  Edrych ymlaen

  Hear all about it

  Clywed yr hanes

  Repair

  Trwsio

  Talented

  Talentog

  Mad

  Gwallgof

  Move house

  Symud ty

  Relaxing

  Ymlaciol

  In the end

  Yn y diwedd

  Adventure

  Antur

  Lavender

  Lafant

  Plant

  Plannu

  Cream

  Hufen

  Bruise/s

  Clais/cleisiau

  Camp

  Gwersylla

  Appointment/s

  Apwyntiad/au

  Guinea pig/s

  Mochyn (moch) cwta

  Exotic

  Ecsotig

  Real world

  Byd go-iawn

  Stress

  Straen

  Excuse

  Esgus

  On the sly

  Ar y slei

  Hopeless

  Anobeithiol

  Either

  Chwaith

  Save £

  Arbed

  In 2 weeks

  Mewn pythefnos

  Tent

  Pabell

  Exam/s

  Arholiad/au

  Nice to meet you

  Braf cwrdd a chi

  Guess

  Dyfalu

  Unemployed

  Di-waith

  ly

  Yn wreiddiol

  Fsa

  Asiantaeth safonau bwyd

  Gardener

  Garddwr

  Builder

  Adeiladwr

  Driver

  Gyrrwr

  Nurse

  Nyrs

  Electrician

  Trydanwr

  Excuse me

  Esgusodwch fi

  So far

  Hyd yn hyn

  I'm busy

  Dw i'n brysur

  Isn't it

  On'd yw hi?

  Dirty

  Yn frwnt

  Not at all

  Ddim o gwbl

  Never/ever

  Byth

  Climb

  Dringo

  Dirty

  Brwnt

  My glasses are always dirty

  Mae fy sbectol i wastad yn frwnt

  Me too

  Fi hefyd

  To be fair

  I fod yn deg

  Take care of

  Gofalu am

  I'm the first to complain

  Fi yw'r cyntaf i gwyno

  Debate about

  Dadlau am

  of things to do

  Rhestr o bethau i wneud

  Good enough

  Yn ddigon da

  I brushed my hair

  Wnes i frwsio fy ngwallt

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature