New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Happy

  Hapus

  Think

  Meddwl

  Already

  Yn barod

  Ready

  Barod

  Practice

  Ymarfer

  Horse

  Ceffyl

  Horses

  Ceffylau

  Restaurant

  Bwyty

  Safe

  Diogel

  Safely

  Yn ddiogel

  Chief exec

  Prif weithredwr

  Standard

  Safon

  Keep an eye on

  Yn cadw llygad ar

  Before I go

  Cyn i fi find

  Kill

  Lladd

  Abattoirs

  Lladd-dai

  People

  Pobl

  Inside

  Mewn

  Office

  Swyddfa

  Where do you live?

  Ble wyt ti'n byw?

  England

  Lloegr

  When?

  Pryd

  In the middle

  Yn y canol

  Mid wales

  Canolbarth cymru

  To me

  Wrtha i

  Only

  Dimond

  Decide

  Penderfynu

  I wanted to

  O'n i moyn

  I'm so glad

  Dw i mor falch

  Italian

  Eidaleg

  Because

  Achos

  Many

  Llawer

  The same thing

  Yr un peth

  Another

  Arall

  To tell the truth

  A gweud y gwir

  Different

  Gwahanol

  Bridge

  Pont

  Work

  Gweithio

  Lovely

  Hyfryd

  Uncle

  Wncl

  Strong

  Cryf

  Garden (v)

  Garddio

  Tonight

  Heno

  To drink

  Yfed

  Crisps

  Creision

  No cause to complain

  Dim lle i achwyn

  No thanks

  Dim diolch

  There you are

  Dyna ti

  In the corner

  Yn y cornel

  Talk

  Siarad

  Friend/s

  Ffrind/iau

  Bring

  Dod a'r

  Hi how are you?

  Shwmae

  Author

  Awdur

  Farmer

  Ffermwr

  Pub

  Dafarn

  Too much

  Gormod

  Like

  Hoffi

  Walk

  Cerdded

  River

  Afon

  Silver

  Arian

  Scream

  Sgrech

  In the distance

  Yn y pellter

  Run

  Rhedeg

  Dangerous

  Beryglus

  Again/yet

  Eto

  Clock

  Cloc

  English

  Saesneg

  It encourages me

  Mae e'n rhoi hwb i fi

  A little

  Tipyn bach

  I can't believe

  Dw i methu credu

  Everything

  Popeth

  All ok

  Popeth yn iawn

  So fast/as fast

  Mor gyflym

  Piece

  Darn

  Then/afterwards

  Wedyn

  Sometimes

  Weithiau

  Enough

  Digon

  Wild

  Gwyllt

  Word/s

  Gair/geiriau

  Doctor

  Meddyg

  Civil servant

  Gwas sifil

  Teacher

  Athro

  Hospital

  Ysbyty

  How are you?

  Sut wyt ti?

  Weather

  Y tywydd

  How about you

  Beth amdanoch chi

  What's your name?

  Beth yw dy enw?

  Is everyone here?

  Yw pawb yma?

  Beach

  Traeth

  On the right

  Ar y dde

  On the left

  Ar y chwith

  I've got a headache

  Mae pen tost gyda fi

  Swimming pool

  Pwll nofio

  Smile

  Gwenu

  In front of

  O flaen

  Cockerel

  Ceiliog

  Bacon

  Cig moch

  Pig/s

  Mochyn/moch

  Kitchen

  Cegin

  Egg/s

  Wy/wyau

  Table

  Bwrdd

  Father

  Tad

  Charming

  Swynol

  Afternoon

  Prynhawn

  Flower/s

  Blodyn/blodau

  Cow/s

  Buwch/buchod

  Stairs

  Grisiau

  Usually

  Fel arfer

  Empty

  Gwag

  Carrot/s

  Moron

  This week

  Wythnos yma

  Question

  Cwestiwn

  Soon

  Yn fuan

  Later on

  Nes ymlaen

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature