New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Consensus

  consensws

  southern

  hwntw

  equivalent (n/adj)

  cywerthydd/cywerth

  block/restrain/prevent

  rhwystro

  peasants

  gwerinwyr/Y werin

  inferior

  israddol

  complex

  cymhleth

  peninsula

  penrhyn/gorynys

  revive

  adfywio

  uproar

  stŵr

  pride oneself

  ymfalchio

  drunk

  meddw

  nightmare

  hunllef

  dirty

  budr

  oneself

  ym

  confident

  hyderus

  effort

  ymdrech

  praise (v)

  canmol/c;pdfori

  empathy

  empathi

  reaction

  adwaith

  praise

  canmoliaeth/clod

  take an interest in

  ymddiddori yn/mewn

  elitism

  elitiaeth

  class

  dosbarth cymdeithasol

  consideration

  ystyriaeth

  did

  ddaru/wnaeth

  become

  dyfod

  even/equal

  cyfartal

  yield/relent/surrender

  ildio

  surrender (n)

  ildiad

  argyhoeddedig

  convinced

  cynical

  sinigaidd

  purity

  purdeb

  vowel

  llafariad

  conviction

  argyhoeddiad

  acquire/procure

  caffael

  require/seek

  ymofyn am

  alternative

  amgen

  effect

  canlyniad

  humour/please

  boddhau

  satisfy

  bodloni

  oblige

  gorfodi

  obligatory

  gorfodol

  outcast (n)

  alltud

  slant/ inclination/orientation

  gogwydd

  speech

  araith

  unimportant

  dibwys

  remorseless, pitiless

  didostur

  compassion, mercy, pity

  tosturi

  compassion, mercy

  trugaredd

  prostitute

  putain

  pity (v)

  tosturio

  outrageous/shameful

  gwarthus

  chestnut

  castan

  convince

  argyhoeddi

  general

  cyffredinol

  genius

  athrylith

  possess

  meddu ar

  insane

  gwallgof

  custom

  arfer

  helmet

  helmed

  reed

  cyrs (corsennau)

  standard

  safonol

  ritual/custom

  defod

  shave

  eillio

  stunning

  syfrdanol

  medical

  meddygol

  separate

  ar wahân

  astute( able to take advantage of situations following assessment)

  craff

  studious

  myfyrgar

  stereotype

  ystrydeb

  insane

  gwallgof

  insolent

  haerllug

  shear

  cneifio

  comply

  cydymffurfio

  compliance

  cydymffurfiad

  dissent/nonconformity

  anghydffurfiaeth

  dissent

  anghytundeb

  among

  ymysg

  amid/among

  ymhlith

  remedial

  adfer

  uproar /ommotion

  cynnwrf

  motivation/stimulation

  cymhelliant

  excitement

  cyffro

  in turmoil (state of extreme agitation)

  mewn helbul

  inspire

  ysbrydoli

  boast (v)

  ymffrostio/brolio

  boastful

  ymffrostgar

  boast

  ymffrost/brol

  blurb

  broliant

  resign

  ymddiswyddo

  erosion

  erydiad

  oneself

  ym

  devour/eat

  difa

  exterminate/ annihilate

  difodi

  administrate/administer

  gweinyddu

  memorial

  cofeb/coffa

  shame

  cywilydd

  disgrace, humiliate

  gwaradwyddo

  disgrace, disrepute

  gwarth

  to disgrace oneself

  ymwaradwyddo

  finger

  byseddu

  hitchhike

  bodio

  snuggle

  anwesu

  hug/embrace

  cofleidio

  cynicism

  sinigiaeth

  consonant

  cytsain

  acquisition

  caffaeliad

  convince

  argyhoeddi

  conjugate

  Rhedeg berf

  demand

  mynnu/galw

  causal

  achosol

  causality

  achosiaeth

  induce/inflict

  peri

  administrate

  gweinyddu

  gratification

  boddhad

  satisfactory

  boddhaol

  instant

  ebrwydd

  dishonoured

  gwrthodedig

  refusal

  gwrthodiad

  commitment

  ymrwymiad

  to coalition it up, ho'

  clymbleidio

  tendency

  tuedd

  orator

  araithiwr

  careless

  esgeulus

  merciless

  didrugaredd/anhrugarog

  mercy

  tosturi/trigaredd

  relentless/ruthless

  didostur

  compelling

  cymhellgar

  powerful

  nerthol

  improving

  ar i fyny

  self

  love - hunangariad

  a further audit will be undertaken to determine improvements

  bydd archwiliad arall yn cael ei gynnal i bennu gwelliannau

  self

  improvement - Hunanwelliant

  appalling/dire/shocking

  arswydus

  horror, dread

  arswyd

  occupy/invade/sit in

  meddiannu

  possession

  meddiant

  wail

  cwynfan

  Westminster has those powers

  Mae San Steffan yn meddu ar y pwerau hynny

  They also have selective memory

  Maent hwythau'n meddu ar gof detholus

  formality

  ffurfioldeb

  customs (airport)

  Tollau

  come to an end

  dod i ben

  persistent

  dyfal

  diligent

  dyfal

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature